ซีพี ออลล์ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “Beat Plastic Pollution รักษ์โลก ลดพลาสติก”

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “Beat Plastic Pollution รักษ์โลก ลดพลาสติก” ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีนางสาวสุปราณี สีนวลน้อย ผู้จัดการทั่วไป บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ เป็นตัวแทนบริษัท ร่วมเวทีเสวนาเพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลาสติก ตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เซเว่น โก กรีน (7 Go Green) เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน

ซีพี ออลล์ ดำเนินการตามแผนพัฒนาเพื่่อความยั่่งยืนระยะยาว ครอบคลุุมการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2564-2573 ซึ่งพิจารณาจากเหตุการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของโลก (Global Trend) ตลอดจนศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในปี 2022 ที่ผ่านมา ได้ลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก 35,237.12 ตัน/386,789.11ตันคาร์บอน เท่ากับปลูกต้นไม้ 8,995,095 ต้น ลดปริมาณการสร้างขยะโดยการนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกกลับมาใช้ซ้ำ (Recycle & Circular Economy) 11,276.51 ตัน/136,502.62 ตันคาร์บอน
นอกจากนี้ 100% ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่นำมาใช้จะต้องสามารนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือนำมาใช้ใหม่ หรือสามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ สำหรับบริษทัที่มีการดำเนินงานภายในประเทศไทยภายในปี 2025 สำหรับ บริษัทที่ดำเนินการในต่างประเทศภายใน ปี 2030