สรุปผลการแข่งขันจักรยาน "หนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566" สนามที่ 2 ที่สวนกีฬากมล "เอฟบีที" ในรูปแบบครอสคันทรี่ (Cross Country) ณ สนามขาไถ ภายในสวนกีฬากมล เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 

 การแข่งขันจักรยาน “หนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566” (Thailand Balance Bike Championships 2023) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนามที่ 2 เมื่อวันที่ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา ณ สนามขาไถ ภายในสวนกีฬากมล เขตหนองจอก กทม. สำหรับสนามที่ 2 จะเป็นการแข่งขันในรูปแบบครอสคันทรี่ (Cross Country) มีผลดังนี้

 รุ่นอายุ 1.8-2 ขวบ ชาย อันดับ 1 เด็กชาย ปกรณ์ รักสุจริต อันดับ 2 เด็กชาย ฮัยดัร วาแม็ง อันดับ 3  เด็กชาย ภูมิรพีก์ สุขนิล รุ่นอายุ 1.8-2 ขวบ หญิง อันดับ 1 เด็กหญิง ซีรีน ภู่เงิน อันดับ 2 3 เด็กหญิง ปาวา สนองคุณ อันดับ 3 ไม่มี

 รุ่นอายุ 2.1-2.5 ขวบ ชาย อันดับ 1 เด็กชาย อรรถสิทธิ์บุญแต่ง อันดับ 2 เด็กชาย ธรรมธาดา พรหมเกาะ  อันดับ 3 เด็กชาย สิรวิชญ์ ชุบทอง รุ่นอายุ 2.1-2.5 ขวบ หญิง อันดับ 1 เด็กหญิง สุภัสสร จันทนนัฏ อันดับ 2 เด็กหญิง นีราภา เสาร์เรือน อันดับ 3 ไม่มี

 รุ่นอายุ 2.6-3 ขวบ ชาย อันดับ 1 เด็กชาย พงษ์พัฒน์ เงางาม อันดับ 2 เด็กชาย ชลนที สร้างคำ อันดับ 3 เด็กชาย ซุเบร หมัดยะลาน รุ่นอายุ 2.6-3 ขวบ หญิง อันดับ 1 เด็กหญิง ปัณมิกา คงราศร อันดับ 2 เด็กหญิง รัตนพร เขียวคำรพ อันดับ 3 เด็กหญิง ธนิษฐา วิทยาสรรเพชร

 รุ่นอายุ 3.1-3.5 ขวบ ชาย  อันดับ 1 เด็กชาย ญาณกร พลีไพล อันดับ 2 เด็กชาย แสนต้น สนขุนทด  อันดับ 3 เด็กชาย จุลภัคร แดงโต   รุ่นอายุ 3.1-3.5 ขวบ หญิง  อันดับ 1 เด็กหญิง เปมิกา สงปรีชา  อันดับ 2 เด็กหญิง วริศรา ตันติปรีชาวงศ์  อันดับ 3  เด็กหญิง อาลิฟา เดชหล่อหีม

 รุ่นอายุ 3.6-4 ขวบ ชาย อันดับ 1 เด็กชาย ณัฏฐภพ ดีแก้ว  อันดับ 2 เด็กชาย ณัฐกฤต พัฒนวนิชชากร  อันดับ 3 เด็กชาย นันทวัฒน์ ศรีวิเศษ รุ่นอายุ 3.6-4 ขวบ หญิง อันดับ 1 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ จินณรัตน อันดับ 2 เด็กหญิง รวิสรา ศรีรัตน์ อันดับ 3 เด็กหญิง ชินณดา โควิสุทธิ์ 

 รุ่นอายุ 4.1-4.5 ขวบ ชาย อันดับ 1 เด็กชาย ณัฐพล ศิริรักษ์ อันดับ 2 เด็กชาย ปราณนต์ น้ าดอกไม้ อันดับ 3 เด็กชาย ภวินทร์ วอกลาง รุ่นอายุ 4.1-4.5 ขวบ หญิง อันดับ 1 เด็กหญิง ปาลิดา แสงขัติ อันดับ 2 เด็กหญิง อภิญญา วังกาใจ อันดับ 3 เด็กหญิง นูรฟาเดียร์ หรุ่มวิสัย

 รุ่นอายุ 4.6-5 ขวบ ชาย อันดับ 1 เด็กชาย คนินวรรธ กลั่นหุ่น อันดับ 2 เด็กชาย ปฏิพล ปานกำเหนิด อันดับ 3 เด็กชาย ชนนน อัศวเจริญกุล รุ่นอายุ 4.6-5 ขวบ หญิง อันดับ 1 เด็กหญิง ญาณิน แพรสมบูรณ์ อันดับ 2 เด็กหญิง นัวฐ์น่า กุ๋ย อันดับ 3 เด็กหญิง พิชญาภัค จันทรังษี  

 รุ่นอายุ 5.1-5.5 ขวบ ชาย อันดับ 1 เด็กชาย ณัฐวรรธน์ สิงห์โต อันดับ 2 เด็กชาย ภวินท์ โลหะจินดา  อันดับ 3 เด็กชาย พชรพล ปาระปิน รุ่นอายุ 5.1-5.5 ขวบ หญิง อันดับ 1 เด็กหญิง ปภานัน พิทักษ์ อันดับ 2 เด็กหญิง ภิญญามาศ เกตุวงษ์ อันดับ 3 เด็กหญิง อารียา อยู่สุขเจริญ

 รุ่นอายุ 5.6-6 ขวบ ชาย อันดับ 1 เด็กชาย ณคุณ นนตานอก  อันดับ 2 เด็กชาย นันทพัทธ์ ศรีวิเศษ อันดับ 3 เด็กชาย คุณากร ศรชัยญาติ  รุ่นอายุ 5.6-6 ขวบ หญิง อันดับ 1 เด็กหญิง ภูริชญา ประเวทย์จิตต์  อันดับ 2 เด็กหญิง เพ็ญพิสุทธิ์ญา ไชยเสนา อันดับ 3 เด็กหญิง รินทร์ลิตา ฐิติศิลาภัสร์

 รุ่น 6.1-6.5 ขวบ ชาย อันดับ 1 เด็กชาย ธรา สานนท์ อันดับ 2 เด็กชาย ศุภกร โลหะสุวรรณ อันดับ 3 เด็กชาย กฤษณพงศ์ พงษ์สิทธิ์  รุ่น 6.1-6.5 ขวบ หญิง อันดับ 1 เด็กหญิง อชิรญา วงศ์ประเสริฐ  อันดับ 2 และอันดับ 3 ไม่มี

 รุ่น 6.6-7 ขวบ ชาย อันดับ 1 เด็กชาย นิติรัตน์ ปานทอง อันดับ 2 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ สุวรรณวัฒนา  อันดับ 3 เด็กชาย นวินดา สุริยานนท์   รุ่น 6.6-7 ขวบ หญิง อันดับ 1 เด็กหญิง กัญญาภัทร เนตรทิพย์ อันดับ 2 เด็กหญิง วริษฐา บุตรดา อันดับ 3 เด็กหญิง โชติกา กุศลธรรมรัตน์

 รุ่น Open Small อายุ 3-6 ขวบ ชาย อันดับ 1 เด็กชาย ธรา สานนท์  อันดับ 2 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ นันทศรีรัตน์   อันดับ 3 เด็กชาย ณัฐวรรธน์ สิงห์โต  รุ่น Open Small อายุ 3-6 ขวบ หญิง อันดับ 1 เด็กหญิง วริษฐา บุตรดา อันดับ 2  เด็กหญิง สุพิชญา ดีเหลือ อันดับ 3 เด็กหญิง เพ็ญพิสุทธิ์ญา ไชยเสนา 

 รุ่น Open Big อายุ 5-10 ขวบ ชาย อันดับ 1 เด็กชาย อชิรกรณ์ บุญยะกาญจน์ อันดับ 2 เด็กชาย พชร สุวรรณวัฒนา อันดับ 3 เด็กชาย เพชรรัตน์ แถมยิ้ม  รุ่น Open Big อายุ 5-10 ขวบ หญิง อันดับ 1 เด็กหญิง นลินรัตน์ ภคบวรเกียรติ อันดับ 2 เด็กหญิง สาริศา เฟื่องวิชา อันดับ 3 เด็กหญิง พีชชญา นนตานอก