ONE เริ่มดำเนินงานโครงการช่วยเหลือค่ายมวย โดยกกท.เป็นผู้คัดเลือกส่งรายชื่อค่ายมวยที่ขึ้นทะเบียนกับกกท. 10ค่ายแรก ที่ได้รับเงินช่วยเหลือเรื่องเงินช่วยเหลือจะโอนเข้าบัญชีหัวหน้าคณะของค่ายมวยนั้นๆ โดยแบ่งจ่ายจนครบยอดที่กำหนดเพื่อนำเงินไปช่วยดูแลนักมวย

ONE เริ่ม ดำเนินงานโครงการช่วยเหลือค่ายมวย โดย กกท. เป็นผู้คัดเลือกส่งรายชื่อค่ายมวยที่ขึ้นทะเบียนกับ กกท 10ค่ายแรกที่ได้รับเงินช่วยเหลือ เรื่องเงินช่วยเหลือจะโอนเข้าบัญชีหัวหน้าคณะของค่ายมวยนั้นๆ โดยแบ่งเป็นเดือนๆจนครบจำนวน 500,000บาทแต่จะมีการประเมินผลตรวจสอบจากกกท. ว่าทางค่ายนั้นๆได้นำเงินที่ทาง ONE นำมาช่วยเหลือไปต่อยอดดูแลนักมวยจริงหรือไม่ และถ้าไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ ทาง ONE จะยกเลิกจ่ายเงินสนับสนุนทันที 

ทั้งนี้ “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ประกาศอัปเดตแผนการช่วยเหลือค่ายมวยทั่วประเทศไทย ซึ่งปีนี้จะนำร่อง 40แห่งแรกที่ยากจนที่สุด โดยเดิมทีงบประมาณก้อนนี้จัดสรรไว้เพิ่มจาก 10ล้านบาท เป็น 20ล้านบาท ยืนยันให้จริงแจกจริงกับ ค่ายมวยที่ได้ผ่านการพิจารณาแล้วว่า  มีความขาดแคลนและต้องใช้เงินจริง เพื่อนำไปพัฒนาฟื้นฟูค่ายมวยไทยตามเจตนารมณ์

ทั้งนี้ บิ๊กชาตรี จะเดินทางไปพบปะหัวหน้าค่ายมวยต่างๆทั้ง 40 แห่งด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ 29 ม.ค. - 3 ก.พ. 66  โดยตั้งใจจะดำเนินโครงการช่วยเหลือค่ายมวยเช่นนี้ทุกๆปี เพราะอยากให้มีสถานที่ฝึกฝน และสร้างนักมวยไทยตั้งแต่ระดับรากหญ้า ซึ่งจะพัฒนาไปสู่การเป็นนักมวยอาชีพที่มีคุณภาพ และพร้อมก้าวสู่สากลได้ในอนาคต ที่สำคัญยังเป็นการเผยแพร่และสืบสานกีฬาประจำชาติ "มวยไทย" อย่างมั่นคงสู่รุ่นต่อๆไป

“ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ประกาศอัปเดตแผนการช่วยเหลือค่ายมวยทั่วประเทศไทย ซึ่งปีนี้จะนำร่อง 40 แห่งแรกที่ยากจนที่สุด โดยเดิมทีงบประมาณก้อนนี้จัดสรรไว้ที่ 10ล้านบาท และได้มีการเพิ่มงบเป็น 15 ล้านบาทมาแล้วรอบหนึ่ง อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาตามความจำเป็นของหลายๆค่ายแล้ว ยังเห็นว่ามีความขาดแคลน และต้องใช้เงินสนับสนุนอยู่อีกมาก จึงตัดสินใจเพิ่มงบประมาณรอบสอง รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ณ ตอนนี้ 20 ล้านบาท เพื่อให้การฟื้นฟูค่ายมวยไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์

ทั้งนี้ บิ๊กบอสONE จะเดินทางไปพบปะหัวหน้าค่ายมวยต่างๆทั้ง 40แห่ง ด้วยตัวเองระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดยตั้งใจจะดำเนินโครงการช่วยเหลือค่ายมวยเช่นนี้ทุกๆปี เพราะอยากให้มีสถานที่ฝึกฝน และสร้างนักมวยไทยตั้งแต่ระดับรากหญ้า ซึ่งจะพัฒนาไปสู่การเป็นนักมวยอาชีพที่มีคุณภาพ และพร้อมก้าวสู่สากลได้ในอนาคต ที่สำคัญยังเป็นการเผยแพร่และสืบสานกีฬาประจำชาติ "มวยไทย" อย่างมั่นคงสู่รุ่นต่อ ๆ ไป