วุฒิสภาหารือวางแนวทางสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เด็ก-นักเรียนในโรงเรียนสังกัด “โครงการกองทุนการศึกษา” ร่วมกับซีพี ออลล์

นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา นำประธานคณะอนุกรรมการฯ 6 คณะ ได้แก่ 1) พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ 2) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนระบบสื่อสารสารสนเทศและการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบดิจิทัล 3) พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

4) นายจเด็จ อินสว่าง ประธานคณะอนุกรรมการด้านจิตอาสาทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 5) นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา และ 6) นายวิบูลย์ คูหิรัญ ประธาน คณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพและการออมให้แก่นักเรียนในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา เข้าพบนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ที่ปรึกษาบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ และคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) เพื่อหารือประสานความร่วมมือเชิงบูรณาการด้านการศึกษาในทุกมิติ เพื่อให้สอดคล้องกับเด็ก นักเรียนและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนชายขอบหรืออยู่ห่างไกล ภายใต้โรงเรียนในสังกัดโครงการกองทุนการศึกษา

โอกาสนี้รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ได้มอบหมายให้ผู้แทนกล่าวถึงที่มา วัตถุประสงค์ของโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา ประธานคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 6 คณะ ประกอบวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลงานที่คณะกรรมการประสานงานฯ ได้ดำเนินการผ่านมา

จากนั้น นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ได้แนะนำผู้แทนด้านการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และกล่าวภาพรวมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ ซีพี ออลล์ ที่มุ่งเน้นนโยบายเปิดโอกาสด้านการศึกษาให้กับเยาวชนที่เข้ามาเรียนควบคู่ไปกับการทำงานฝึกประสบการณ์จริงในทุกภาคธุรกิจของเครือซีพี การสร้างงานสู่ท้องถิ่นชุมชน สนับสนุนเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีรายได้ระหว่างเรียน โดยรับรองการมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อสร้างคนคุณภาพสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารระดับสูงและคณะ ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่งและพร้อมเปิดโอกาสให้โครงการกองทุนการศึกษาได้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาสนับสนุนศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติต่อไป