รายชื่อนักกีฬาจากทั้ง 6 สโมสร ที่ลงแข่งขันในศึกโปรชาเลนจ์ 2022

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ยืนยันรายชื่อนักกีฬาทั้ง 6 สโมสร ที่จะลงทำการแข่งขันในศึก วอลเลย์บอลโปรชาเลนจ์ 2022 รายการคัดเลือกทีมขึ้นสู่การแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก เป็นที่เรียบร้อย

โปรชาเลนจ์ 2022 จะแข่งขันทั้งหมด 3 วัน ในระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2565 ที่โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จ.สมุทรปราการ สนามแข่งขันเดียวกันกับเมื่อปี 2021 เพื่อคัดเลือก 2 ทีม ที่ผลงานดีที่สุด เลื่อนชั้นขึ้นไทยแลนด์ลีก ฤดูกาล 2022-23

ทั้งนี้ วอลเลย์บอลโปรชาเลนจ์ 2022 มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 6 ทีม โดยประเภททีมชาย 3 ทีม และประเภททีมหญิง 3 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมด เพื่อคัดเอา 2 ทีมที่ผลงานดีที่สุด ทั้งในประเภททีมชาย และประเภทหญิง เลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยแลนด์ลีกต่อไป

โปรแกรมแข่งขัน
วันที่ 29 ตุลาคม 2565
ประเภททีมชาย
15.00 น. แอมบีลีฟวอลเลย์บอลแฟนคลับ พบ ปลูกปัญญา นครราชสีมาคอเลต

ประเภททีมหญิง
17.00 น. เกษตรศาสตร์ วีซี พบ สวนนนท์ วีซี

วันที่ 30 ตุลาคม 2565
ประเภททีมชาย
15.00 น.  เกษตรศาสตร์วีซี พบ แอมบีลีฟวอลเลย์บอลแฟนคลับ

ประเภททีมหญิง
17.00 น. แก่นนคร วอลเลย์บอล คลับ พบ เกษตรศาสตร์ วีซี

วันที่ 30 ตุลาคม 2565
ประเภททีมชาย
15.00 น. ปลูกปัญญา นครราชสีมาคอเลต พบ เกษตรศาสตร์วีซี

ประเภททีมหญิง
17.00 น.สวนนนท์วีซี พบ แก่นนคร วอลเลย์บอล คลับ

รายชื่อนักกีฬา
ประเภททีมชาย
เกษตรศาสตร์ วีซี

1. (1.) เอกวกร พรหมเสน (L)
2. (2.) พงศธร พิพัฒ (L)
3. (7.) ศิครินทร์ รานศรี
4. (8.) จตุรภัทร รอดปฐม
5. (9.) ธีรพงศ์ คงหนู
6. (10.) จักรกริช ถนอมน้อย
7. (11.) สิรวิชญ์ ยิ้มละมัย
8. (12.) ศิริโรจน์ ชนะเพีย
9. (13.) จักรกฤษณ์ สุขวงค์
10. (14.) พัฒนพงศ์ บุญมาก
11. (15.) ณฐกร เหลืองวัฒนวิไล
12. (17.) วัทธิกร อินพะหะ
13. (18.) กฤษณะ เล็กเพ่อ
14. (19.) บูรพา หารฟ้า
15. (20.) คงกฤช เครืออินทร์ (C)
16. (21.) จีฮาน นิยมเดชา

ผู้จัดการทีม / หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายยุทธชัย รัตนวงศ์ภักดิ์
ผู้ฝึกสอน : นายปิยะ บ๋วยเฮง
ผู้ฝึกสอน : นายธัญพิสิษฐ์ งามพริ้ม
ผู้ฝึกสอน : นายคณาธิป ฐานวิเศษ

แอมบีลีฟวอลเลย์บอลแฟนคลับ
1. (1.) กฤษณพันธิ์ จันทร์สุข
2. (2.) ศุภวัฒน์ มูลแสง
3. (3.) ธนชัย รัมจันทร์ (L)
4. (4.) อัมรินทร์ พลเมือง
5. (5.) สุธิพงษ์ ภู่เกตุ
6. (6.) ทิฆัมพร จรสมุทร
7. (7.) วรากร ขวัญเจริญ
8. (9.) ธีระวัฒน์ ธุสะดี (C)
9. (12.) พงศธร ถังนอก
10. (14.) กรวินย์ สุขรมย์
11. (19.) จิรภัทร สมน้อย
12. (20.) ฤทธิชัย วงษ์ศิริ
13. (21.) สังคม ขามสำโรง (L)
14. (22.) จิรทีปต์ นามโคตร

ผู้จัดการทีม : นางสาวปุณยาพร สุพอ
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : Mr. WAI KIAT YIP
ผู้ฝึกสอน : Mr. YONG KANG KEE
ผู้ฝึกสอน : นางสาวกนิษฐา พรหมสิงห์ 

ปลูกปัญญา นครราชสีมาคอเลต
1. (2.) สิทธิชัย โพชะกะ (L)
2. (3.) วิทวัส พลแสน
3. (4.) จิตติพัฒน์ ผิวรัตน์
4. (8.) ภาณุพงษ์ เงินโพธ์
5. (9.) ศุภณัฐ คำเหลา
6. (11.) พิทักษ์ อู่สูงเนิน
7. (12.) จตุพล ดุจมยูร
8. (14.) ณราธร เมืองโคตร (L)
9. (16.) คริสโตเฟอร์ อาลิ อุปคำ
10. (18.) กิตติศักดิ์ ชาเครือ
11. (21.) ปราโมทย์ ยศสันเทียะ
12. (50.) อภิชาต สุดรัมย์
13. (55.) เอกภพ นามวิจิตร (C)
14. (66.) พงศ์ภิสิทธ์ ชาติต้องสู้
15. (77.) กิตติพงษ์ สังศักดิ์
16. (88.) มอหหมัด เชนจัง
17. (91.) บริณัย ปะโมนะตา
18. (97.) สุทธิภัทร เสตา
19. (99.) พงศกร ศรีพลกรัง

ผู้จัดการทีม : นายอัชฌา ลีอังกูร
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : จ่าสิบเอก ประเสริฐ แต่งเมือง
ผู้ฝึกสอน : นายจิตติ ชัยสงค์
ผู้ฝึกสอน : นายจาตุรนต์ ขวัญมี
ผู้ฝึกสอน : นายสมบูรณ์ สุคนธพงศ์

ประเภททีมหญิง
เกษตรศาสตร์ วีซี

1. (1.) อมิตฌญา ศรีเดช
2. (2.) พนิดา โยควัฒน์
3. (3.) วรรณรสา คงมี
4. (5.) ธิดารัตน์ สุทธิ (L)
5. (8.) กาญจนาพร บุญศิริ
6. (10.) อรสา พินิจดวง (C)
7. (11.) ณัฏฐากร หวังเรียบกลาง
8. (12.) ธิรารักษ์ เจียระดับ
9. (14.) วิภาวรรณ ชูน้ำคำ
10. (16.) สุรางคนา ขุนทุม
11. (17.) ปวริศา วันทา
12. (18.) อพินยา พันจุฬา
13. (19.) อนิษา กตกุลปัญญา (L)
14. (20.) วิรวรรณ มุ่งซ่อนกลาง
15. (22.) วณิชยา ลิ่มสกุล

ผู้จัดการทีม : นายยุทธชัย รัตนวงศ์ภักดิ์
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายวีระ บุญอินทร์
ผู้ฝึกสอน : นายยุทธชัย รัตนวงศ์ภักดิ์
ผู้ฝึกสอน : นางสาวอนิสา ยอดพินิจ
ผู้ฝึกสอน : นางสาวจิดาภา วันเจริญสุข

สวนนนท์ วีซี
1. (1.) ณรัตนันท์ แจ้งอินทร์ (L)
2. (2.) อรทัย อินทรศรี
3. (3.) สมิตา การะเกตุ
4. (4.) อรกานต์ สิงห์ขันธุ์
5. (5.) รัชนีกร เซี่ยงย่อง
6. (6.) รัตติกาล ทองจิต
7. (7.) ธมลวรรณ บุญเรือง
8. (8.) นิภา สายเมือง
9. (9.) น้ำฝน แซ่ว่อง
10. (10.) จุฬาลักษณ์ นาเจริญ
11. (11.) ศดานันท์ พันธ์โต
12. (12.) จิราภา วงศ์แก้ว
13. (13.) โชติรส เซี่ยงย่อง (L)
14. (14.) วิภาดา มิ่งขวัญ
15. (15.) วิชชุตา ปั้นมณี
16. (16.) กุลธิดา พลบำรุง
17. (18.) อมลวรรณ มั่นเสดาะ (L)
18. (19.) ธฤษวรรณ ศุภวิทยานนท์
19. (20.) บุษยา มาจังหรีด

ผู้จัดการทีม : นายสุรินทร์ ขอบจิตร
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : จ่าสิบเอก สุเทพ ทองศรี
ผู้ฝึกสอน : นายอัครเดช บุญเพ็ง
ผู้ฝึกสอน : ว่าที่ ร้อยตรี ศรราม พิมพ์ใหม่
ผู้ฝึกสอน : นางสาวรุ่งทิวา วิลามาศ
ผู้ฝึกสอน : นายกฤต เกตุสา

แก่นนคร วอลเลย์บอล คลับ
1. (1.) กัลยาณี กิ่งเกษ
2. (2.) ณิชกานต์ มาลัยรักษ์
3. (3.) พิมพกานต์ เกิดผล
4. (4.) วารีนิช หุ่นทอง
5. (8.) กนกวรรณ ภูมิชาติ
6. (9.) ซัมซู เซ็ง (L)
7. (11.) อังคนา เทรังษี
8. (12.) สิริยาภรณ์ โมธรรม
9. (13.) รุ่งฤทัย แสงสาคร
10. (15.) จุฬาลักษณ์ นวลบริบูรณ์
11. (16.) วิภาวี วิไลมงคล
12. (18.) นัชชานันท์ โมรา
13. (19.) อริษา พรมนก (C)
14. (22.) วัลคุ์วดี พรมย้อย
15. (24.) ประภัสสร กองอุดม
16. (25.) พุทธิมล งามนวล

ผู้จัดการทีม : ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายสหัสวรรษ สมศรีนวล
ผู้ฝึกสอน : นายณรงค์ฤทธิ์ เว้นบาป
ผู้ฝึกสอน : ว่าที่ร้อยโท วรพจน์ เดชจินดา
ผู้ฝึกสอน : นางสาวนิภาพร สาคูณ
ผู้ฝึกสอน : นายกิตติ แก้วมีศรี