7 องค์กรสื่อร่วมลงนาม MOU กับกองทุนสื่อฯ เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมจริยธรรมสื่อเพื่อสร้างระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 65 ที่โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมด้วยองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ประกอบด้วย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย นางสมฤดี ยี่ทอง เลขาธิการสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  นายสุปัน รักเชื้อ ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  นางชนิดา จันทเลิศลักษณ์ อุปนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และ นางสาวอัญชลี อับดุล ประธานสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กับองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมจริยธรรมสื่อเพื่อสร้างระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ในการนี้ นายธนกร ศรีสุกใส ผู้จัดการ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า เจตนารมณ์ในการทำ MOU ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผสานความร่วมมือกันระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ องค์กรวิชาชีพสื่อ และองค์กรกำกับดูแล ในการนำเสนอข่าวสารภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณ ตลอดจนสร้างนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้มีพื้นที่และขยายตัวมากขึ้น ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย อบรม พัฒนาองค์ความรู้ และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกัน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในวิชาชีพสื่อทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ทำหน้าที่สื่อมวลชนได้อย่างเต็มที่ ส่งเสริมและยกย่องบุคลากรในสายวิชาชีพที่มีผลงานอันน่ายกย่อง และยกระดับความรู้ความเข้าใจและทักษะในด้านการสื่อสารมวลชน ให้กับบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันการศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา ผู้ประกอบการสื่อ บรรณาธิการ ผู้สื่อข่าว เป็นต้น

นายชวรงค์ กล่าวว่าการพัฒนาโครงการความร่วมมือให้เกิดเป็นความร่วมมือที่แท้จริง วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี การสนับสนุนวิชาชีพสื่อมวลชน ต้องขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่มาร่วมสนับสนุนจนเกิดเป็นความร่วมมือในครั้งนี้

ขณะที่นายมงคล กล่าวแสดงความยินดีวันนี้นับเป็นก้าวสำคัญของวงการสื่อมวลชนที่จะร่วมมือกันพัฒนาวงการสื่อมวลชนร่วมกันพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสังคมต่อไป

นอกจากนี้ ทางกองทุนสื่อฯ มีความตั้งใจและเต็มใจ พร้อมที่จะขับเคลื่อนยกระดับการพัฒนาบุคลากรและองค์กรวิชาชีพสื่อ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกัน