พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ เมตตามาชี้แนะ ในหัวข้อ "เพื่อความหลุดพ้น" ในเวที "เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ" สอน“มองทุกข์ในสังสารวัฏ ให้เห็นชัดในปัจจุบัน”

เคยสงสัยไหมว่า มนุษย์เราเกิดมาเหมือนๆ กัน แต่ทำไมจึงมีชีวิตแตกต่างกัน อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้คนเรามีวิถีที่แตกต่างกันเช่นนี้ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์ จ. สุพรรณบุรี ได้เมตตามาชี้แนะ ในหัวข้อ "เพื่อความหลุดพ้น" ในเวที "เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ" จัดโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เมื่อเร็วๆ นี้

ท่านพระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ เริ่มเล่าว่าในความเป็นจริง ชีวิตของแต่ละคนต้องอยู่กับธรรมะทุกวินาทีจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ธรรมะเป็นเรื่องที่อยู่กับเราโดยอัตโนมัติ แต่มนุษย์เราไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ชั่วกัปป์ชั่วกัลป์ หมายความว่า ไม่มีใครเป็นอมตะ สักวันหนึ่งต้องสิ้นอายุขัยไปตามบุญและกรรม แม้เราจะบำรุงสุขภาพให้ดีแค่ไหน ปฏิบัติตามหลักตามกฎเกณฑ์ที่ทางการแพทย์หรือนักกายภาพแนะนำอย่างไรก็ตาม บางทีก็ไม่อาจทำให้ชีวิตของเรายืนยาวได้ตามปรารถนา ข้อเท็จจริงถ้าเราลองนึกเปรียบเทียบในจำนวนคน 100 คนปฏิบัติตนเหมือนกันหมด ออกกำลังกาย ทานอาหารที่มีประโยชน์ ทำอารมณ์ให้ผ่องใสอยู่ตลอดเวลา แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนทั้ง 100 คนนั้นจะมีอายุอยู่ได้ 80 90 ปีหรือ 100 ปีทุกคนเสมอไป

ท่านอธิบายเหตุปัจจัยที่จะทำให้คนเรามีอายุยืนยาวหรือสั้นนั้น โดยหลักการทางศาสนามีเรื่องผลของบาปบุญคุณโทษเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งในเรื่องของบาปบุญคุณโทษนี้ หลวงพ่อได้อธิบายให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าเป็นหลักการที่มีอยู่จริงด้วยเหตุและผล ท่านยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าในเช้าวันที่จะตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ทรงบรรลุญาณก่อนที่จะถึงอาสวักขยญาณ คือ บรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณ ทรงรู้ว่าเกิดเป็นอะไร ตั้งแต่ครั้งไหน เมื่อไหร่ มีชาติตระกูลอย่างไร อย่างที่สองคือ จุตูปปาตญาณ อันเป็นเครื่องกำหนดรู้เห็นการเกิดดับของสรรพสัตว์ทั้งหลายในสามโลก และอย่างสุดท้ายคืออาสวักขยญาณ ยานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งกิเลส จุดสำคัญที่น่าสนใจของชาวพุทธผู้ยังเป็นพุทธชนอยู่คือ อย่างที่สอง การรู้เห็นเกิดดับของสรรพสัตว์ทั้งหลายในสามโลก คือ มนุษย์โลก อบายภูมิ และเทวโลก ทรงเห็นวิญญาณที่มีการเคลื่อนไหวเกิดดับในแต่ละวินาทีจำนวนนับไม่ถ้วน

ในการเกิดดับของสัตว์ในสังสารวัฏ บางคนก็ไปอุบัติขึ้นในเทวโลก บางคนลงมาอยู่ในอบายภูมิเบื้องล่าง ในชีวิตของเราทุกคนจะเป็นเช่นนี้ ตราบใดที่ยังมีอาสวกิเลส มีความโลภ โกรธ หลง อันเป็นที่จะทำให้เกิดในภพภูมิใหม่เหมือนกันหมด ฉะนั้นการทำความเข้าใจในเรื่องสงสารวัฏของผู้ที่จะปฏิบัติธรรม ต้องเข้าใจให้มาก ต้องเข้าใจเรื่องเวียนว่ายตายเกิด เมื่อเรารู้ว่าวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องตาย เราต้องดูว่าเราควรจะไปเกิดที่ไหนและวิธีที่จะไปเกิดที่นั่นได้พึงปฏิบัติตนอย่างไร

เพื่อที่เราเองจะได้ไปเป็นผู้ประมาท ไม่ประมาทในส่วนที่เป็นบาปอกุศลและไม่ประมาทในชีวิต คือไปคิดว่าบาปเพียงเล็กน้อยทำได้ไม่เป็นไร บุญกุศลเพียงแค่นี้ทำไปก็คงไม่ได้ประโยชน์อะไร รอให้เจอบุญใหญ่ก่อนแล้วค่อยทำอย่างนี้เป็นต้น ขึ้นชื่อว่าบุญและบาปเพียงขณะจิตเดียวมีผลมาก

พระครูท่านยกตัวอย่างเรื่องในธรรมบท สมัยพระเจ้าปเสนทิโกศลพระองค์ทรงมีมเหสีที่โปรดปราน คือ พระนางมัลลิกา พระนางมีจิตฝักใฝ่ในสิ่งที่เป็นบุญเท่านั้น แต่มีเพียงครั้งหนึ่งที่พระนางได้มุสาพระสวามีแล้วในวันที่พระจะสิ้นพระชนม์จิตดวงสุดท้ายซึ่งเป็นจิตสำคัญมาก บุญกุศลนับพันนับหมื่นครั้งที่ได้ทำมาตลอดชีวิต ไม่ได้แทรกเข้าไปในสภาวะจิตดวงสุดท้าย ดวงจิตของพระองค์ไปผูกอยู่กับการกระทำผิดด้วยการมุสาพระสวามีเท่านั้น จนจิตดับลงจึงไปตกอบายภูมิอยู่ได้ 7 วันเพื่อใช้กรรม จึงจะได้ไปอุบัติยังเทวโลก

จากเรื่องที่หลวงพ่อเล่ามาสอดคล้องกับพุทธพจน์ที่ผมพุทธองค์ทรงตรัสว่าเมื่อจิตจะดับหากจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสย่อมมีทุกข์คติเป็นที่ไป และในทางตรงกันข้ามพระองค์ก็บอกว่าในเวลาที่จิตดวงสุดท้ายจะดับหากจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองมีสุคติภพเป็นที่ไป จะเห็นได้ว่าบาปบุญแค่เพียงเล็กน้อยมีผลมากตอนที่จิตจะดับพระพุทธเจ้าจึงสอนคนให้มันทำบุญจนจิตคุ้นเคย

หลวงพ่อทิ้งท้าย โดยแนะนำให้ลองมองคนรอบบ้าน รอบตัว รอบชุมชน รอบประเทศ จะเห็นว่าแต่ละคนเกิดมามีชีวิตต่างกัน สิ่งที่ทำให้ชีวิตคนเราไม่เหมือนกัน คือ กรรม จะทำหน้าที่จัดสรรอย่างละเอียดละออให้สรรพสัตว์มีหน้าที่ต่างกัน คนบางคนเกิดมามีพร้อมทุกอย่าง  ทรัพย์สมบัติ ภูมิปัญญา รูปร่างหน้าตา เหตุปัจจัยอะไรจัดสรรให้เป็นเช่นนี้ การดำรงชีวิตนี้ขอให้ทุกคนมั่นคง ในทาน ศีล ภาวนา เป็นหลัก ทานไม่จำเป็นต้องมาก แต่เปี่ยมด้วยศรัทธา บุญอาจจะมากกว่าคนทำมากแต่จิตไม่ผ่องใส ทานที่ทำบ่อย จะส่งผลในเรื่องทรัพย์

ศีล ส่งผลเรื่องอายุขัย โรคภัยไข้เจ็บ ผิวพรรณวรรณะ ถ้าเว้นขาดจากการฆ่าทำร้าย มีจิตเมตตาในสัตว์ทั้งหลาย เกิดชาติไหนโรคภัยจะน้อย บางคนอยู่จนแก่ แทบจะไม่ป่วยเลย บางคนเกิดมาก็ไม่สมบูรณ์เพราะวิบากกรรมของปาณาติบาต รักษาศีลให้ดีก็ไม่ต้องปรุงแต่งสังขารตัวเอง

สวดมนต์ภาวนา ส่งผลเรื่องสติปัญญา ก่อนนอนก็สละเวลาสวดมนต์สัก 15 นาที การสวดมนต์เป็นคุณูปการอย่างมากในตอนที่จิตจะดับ บุญที่พวกเราทำไว้แล้วจะไปคอยต้อนรับเราเหมือนญาติที่คอยต้อนรับญาติที่เดินทางมาจากถิ่นทุรกันดาร พวกเราเดินทางไกลมา เดินทางไกลจากสังสารวัฏ ในสังสารวัฏอันยาวไกลก่อนจะสิ้นภพชาติ เปลี่ยนแต่กาย วิญญาณยังคงดวงเดิมดวงเดียว

พบกับกิจกรรมเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ได้ทุกวันศุกร์ เวลา 12:00-13:30 น. ผ่านช่องทาง facebookfanpage CPALL หรือสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ช่องทางเดียวกัน พร้อมรับฟังคติธรรมดี ๆ ในช่องทาง TikTok ได้ที่ ธรรมะ TikTok