สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ผนึกกำลัง วิทยาลัยฯปัญญาภิวัฒน์ – ซีพี ออลล์ – เครือเจริญโภคภัณฑ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาจัดงานสัมมนายุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปี 2565

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือจัดการศึกษากับ บมจ.ซีพี ออลล์ จัดสัมมนาโครงการยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครูต้นแบบ พร้อมจัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการและสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในสังกัดสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 69 สถานศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา สร้างโอกาสให้กับ นักเรียน นักศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้เด็กและเยาวชนในทุกพื้นที่พร้อมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศชาติ

โดยได้รับเกียรติจาก นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  เป็นประธานจัดงาน พร้อมด้วย ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (E-TECH) , นายวิเชียร เนียมน้อม อุปนายกสมาคมฯ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  ร่วมงาน

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กล่าวว่า ซีพี ออลล์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) ได้ให้ความสำคัญและติดตามความก้าวหน้าด้านการศึกษาในทุกๆ ด้านและพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานตลอดจนให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา ระหว่าง สถานศึกษา มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 17 ปี

สำหรับงาน สัมมนา “การขับเคลื่อนกลยุทธ์การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2565” นี้ บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาและร่วมมือกันในทุกๆ ด้าน ด้วยมีนโยบายร่วมกันในการวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อส่งมอบคนคุณภาพสู่สังคม และประเทศชาติ อย่างยั่งยืน โดยการสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้กับผู้เรียนทั้ง Re - skill และ Up - skill เปิดโอกาสให้ นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาในความร่วมมือ มีทางเลือกที่หลากหลายสู่การสร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพที่ตรงกับความชอบหรือความถนัดให้กับผู้เรียนในอนาคต โดยบริษัทฯได้วางแผนงานด้านการศึกษาในปี 2566 ด้วยการผนึกกำลังความร่วมมือขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ อาทิ ทรู คอร์เปอเรชั่น ห้างสรรพสินค้าโลตัส กลุ่มธุรกิจของเซเว่น อีเลฟเว่น เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาในสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ให้ได้รับประสบการณ์การทำงานจากการฝึกปฎิบัติงานตามแนวทาง  Work based Learning อย่างแท้จริง

นายปิยะวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “งานสัมมนาฯครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ด้วยหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งกว่า 17 ปีที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงการได้รับคัดเลือกให้เป็น Excellent Center ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในปี 2564 ที่ผ่านมา”

สำหรับงานสัมมนาการขับเคลื่อนกลยุทธ์การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2565 นี้ ได้รับความสนใจจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูต้นแบบจากสถานศึกษาในความร่วมมือ เข้าร่วมงานกว่า 340 ท่าน จาก 170 สถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถ่ายทอดมุมมอง พร้อมร่วมกันทบทวนปัญหา อุปสรรค และกำหนดแนวทางดำเนินงาน ตลอดจนทิศทางความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา  เพื่อเจตนารมณ์ที่สำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย ด้วยการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (Work Based Learning) เพื่อให้ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา มีอาชีพ มีงานทำ หลังสำเร็จการศึกษา ช่วยเหลือผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน สังคม เป็นไปตามนโยบายส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน และปธิณานองค์กรของซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน