นักมวยไทยเฮ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิด “โครงการปริญญาในค่ายมวย” ด้วยการทำเอ็มโอยู ทางวิชาการกับค่ายมวยในกลุ่ม เพื่อเปิดสอนในระดับปริญญาตรีให้นักมวยถึงค่ายฝึกซ้อม เพื่อต่อยอดไปสู่อาชีพครูมวยไทย และอาชีพอื่นๆ หลังเลิกชกมวยแล้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานในงานแถลงข่าวและทำเอ็มโอยู การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับค่ายมวยในกลุ่ม “โครงการปริญญาในค่ายมวย” เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.ที่ห้องประชุมลำพอง โรงแรมสวนดุสิตเพลส ม.สวนดุสิต ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ, อ.บารมี ชูชัย ประธานสาขาวิชามวยไทยศึกษา และสมจิตร จงจอหอ ฮีโร่นักมวยเหรียญทองโอลิมปิก 2008

สำหรับ “โครงการปริญญาในค่ายมวย” ก่อตั้งโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ เนื่องจาก ทางม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มีหลักสูตรการเรียนการสอน การศึกษาทางด้านกีฬามวยไทย เรียกว่า “วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย” ซึ่งทางวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ของทาง ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้เปิดสอนหลักสูตรมวยไทยศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก เปิดการเรียนการสอนทั้งภาคปกติ(วันจันทร์-วันศุกร์) และการศึกษาภาคพิเศษ (วันเสาร์-วันอาทิตย์) โดยเปิดสอนทั้งแบบออนไลน์, ออนไซต์, ผสมผสาน(ไฮบริด) และการศึกษาเรียนรู้ค้นคว้าด้วยตัวเอง 

ส่วน “โครงการปริญญาในค่ายมวย” เป็นหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขามวยไทยศึกษา ที่ทางวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ของทาง ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะไปจัดการเรียนการสอนในค่ายมวย เนื่องจาก กลุ่มนักมวยไทยต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อไปต่อยอดเป็นครูมวยไทย และอาชีพอื่นๆ แต่ไม่สะดวกไปเรียนที่สถานศึกษา เนื่องจากต้องฝึกซ้อมที่ค่ายมวยเป็นหลักจึงเป็นที่มาที่ทำให้เกิดความร่วมมือกับค่ายมวยต่างๆ ตามโครงการนี้ เพื่อให้นักมวยได้มีการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีขึ้นไป จนสามารถต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคตข้างหน้า หลังจากเลิกชกมวย นอกจากนั้นทาง วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ของทาง ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ยังได้แลกเปลี่ยนความรู้และเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการค่ายมวย การฝึกซ้อมของนักมวย การจัดการแข่งขันมวย และด้านอื่นๆ ของค่ายมวยต่างๆ อีกด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช กล่าว ถึงวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้ว่า ถือเป็นวันสำคัญครั้งประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งของมหาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงและค่ายมวยร่วม 20ค่ายมวย ถือเป็นเรื่องราวดีๆแก่วงการมวยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักมวย ถือว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญของประเทศชาติเพราะจะทำให้ศิลปะวัฒนธรรมของไทยยังคงอยู่ตลอดไปถ้าไม่มีนักมวยค่ายมวยศิลปะดีงามนี้ก็น่าจะหมดไปและเป็นการยกระดับขึ้นอีกชั้นหนึ่ง

มหาลัยราชภัฎจอมบึงเป็นมหาลัยหนึ่งเดียวมีที่เดียวในโลกที่จัดทำโครงการนี้ขึ้นเป็นการเปิดโอกาสให้นักมวยมีการศึกษาชั้นสูงตั้งแต่ระดับปริญาตรีถึงปริญญาเอก ถือว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติที่สามารถสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นการร่วมมือกันพัฒนาเรื่องอาชีพและวิชาการควบคู่ไปด้วยกัน และเพื่อเป็นการพัฒนาหน่วยงานยกระดับค่ายมวยให้มีการศึกษา ซึ่งเมื่อก่อนถ้าอยากมีปริญญาก็ต้องเข้ามาศึกษาในมหาลัยต้องเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นักมวยมีโอกาสน้อยที่จะมีเวลาเข้ามาเรียน เพราะต้องใช้เวลาไปกับการซ้อมมวยจึงเกิดโครงการนี้ขึ้นเอาการศึกษาเข้าไปอยู่ในค่ายมวยเรียนในค่ายมวยเรียนไปด้วยซ้อมมวยไปด้วยจนจบหลักสูตรปริญญาตรี ซึ่งเป็นโครงการพิเศษที่เปิดให้กับนักมวยที่มีค่ายมวยสังกัดมวยและต้องซ้อมต้องชกมวยต้องเข้าถึงการศึกษา อยากให้ด้านวงการมวยได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นหลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดโครงการนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักมวยทั่วประเทศได้เข้าถึงการศึกษา  

ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษา อดีตยอดมวยดังเจ้าของเข็มขัดแชมป์หลายเส้น ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการปริญาญาในค่ายมวย กล่าวว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤธิ์ เป็นผู้ก่อตั้งผู้เสนอแนวคิดชี้แนะแนวทางโครงการนี้ร่วมกันเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของชีวิตนักมวยไทยให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีเพื่อสามารถนำไปใช้ในอนาคตประกอบอาชีพสุจริตได้ คนที่ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสก็จะหมดปัญหาในเรื่องนี้ สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้เรียนในค่ายมวย หลักสูตร 4 ปี 120 หน่วยกิจ เป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน และ Online จบแล้วได้รับวุฒิปริญญาตรี ซึ่งมีทั้งหมด 20ค่ายมวยที่เข้าร่วมโครงการนี้มีนักมวยให้ความสนใจเป็นอย่างมากเป็นการเปิดโอกาสให้นักมวยไทย 

มิสเตอร์ป๋อง อุบล พิธีกรนักพากษ์มวยชื่อดัง มวยชื่อดังกล่าวว่า เป็นโครงการที่ดีมากการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ ตัวเองเป็นคนหนึ่งที่มีการศึกษาน้อยและมีโอกาสได้รับเกียรติจากมหาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงมอบปริญญาให้ อยากให้น้องๆไม่เสียโอกาสดีๆนี้ไปอยากให้เข้ามาร่วมโครงการอยากให้เรียนเพราะสามารถเรียนในค่ายมวยได้จนจบปริญญาตรี ชกมวยด้วยเรียนไปด้วยการศึกษาเป็นเรื่องที่ดีต่อตัวเองในอนาคตก็สามารถเรียนได้เรียนจบแล้วมีวุฒิ ปริญญาสามารถนำไปต่อยอดไปทำงานต่างประเทศได้ และฝากถึงน้องๆอย่าขี้เกียจการศึกษาเป็นเรื่องที่ดี

ขาวผ่อง สิทธิชูชัย ทวี อัมพรมหา ฮีโร่เหรียญเงินโอลิมปิกเกมส์ เมืองไทย กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากของวงการมวยไทย ซึ่งก็รู้ๆอยู่นักมวยไทยนอกจากซ้อมมวยแล้วเวลาไปทำอย่างอื่นไม่มีเลย ถ้าเรามีการศึกษาเรียนจบปริญญาตรีก็จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเมื่อถึงเวลาจบชีวิตนักมวยแล้วก็สามารถออกไปหางานทำดีๆได้ ก็อยากเชิญชวนให้น้องๆนักมวยทุกค่ายมวยที่สนใจเข้ามาร่วมโครงการนี้