สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่ 74 ลงมติฉลุยปรับแก้ระเบียบ ลือกตั้งตาม ฟีฟ่า โดยตำแหน่งนายกฯ เป็นได้ไม่เกิน 3 วาระ และ ต้องมี กกต. ควบคุม

ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา และสมาชิกจำนวน 74 สโมสรได้ลงมติรับรอง วาระที่ 4.7 เรื่องการแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคม และ วาระที่ 4.8 การลงมติรับรองระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ตามคำแนะนำของ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ที่ต้องการให้ปรับปรุงข้อบังคับลักษณะการปกครองของมวลสมาชิกให้มีรูปแบบ เนื้อหา เหมือนกันทั่วโลก 

โดย ข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามแนวทางของ FIFA และ AFC มีดังนี้ 

1.เรื่องของการให้ความสำคัญและความเท่าเทียมกันต่อสตรี (เดิมไม่มีในข้อบังคับ) 

ข้อ 11.5 จะต้องให้สิทธิอย่างเท่าเทียมต่อสโมสรสมาชิกฟุตบอล ฟุตซอล และฟุตบอลชายหาดหญิง ทั้งนี้ รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่ด้วย

ข้อ 37.1 สภากรรมการ ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 19 คน โดยจะต้องมีสตรีอย่างน้อย 1 คนมีตำแหน่งเป็นกรรมการกลางอยู่ในสภากรรมการ 

2. การระงับสมาชิกภาพ

ข้อ 17. การระงับสมาชิกภาพ

17.2 สมาชิกต้องเข้าร่วมการแข่งขันหรือร่วมกิจกรรมตามที่สมาคมกำหนดทุกปี มิฉะนั้น จะถูกระงับสิทธิความเป็นสมาชิกไว้จนกว่าจะเข้าร่วมการแข่งขันหรือร่วมกิจกรรม การกลับเข้าร่วมการแข่งขันใหม่ จะต้องเริ่มต้นในลีกสมัครเล่นเท่านั้น มิจำต้องให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา

17.3 สมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบำรุงตามที่กำหนดในข้อบังคับลักษณะการปกครอง มิฉะนั้น จะถูกระงับสิทธิความเป็นสมาชิกไว้จนกว่าจะชำระจนครบถ้วน มิจำต้องให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา 

(ซึ่งเดิมกรณีข้างต้นบทลงโทษจะเป็นการถอดถอนสมาชิกภาพโดยอัตโนมัติ)

3. การถอดถอนสมาชิกภาพ

ข้อ 18. การถอดถอนจากสมาชิกภาพ

18.1 ที่ประชุมใหญ่จะถอดถอนความเป็นสมาชิกได้สำหรับกรณีต่อไปนี้

 

18.1.1 ถ้าสมาชิกฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือมติของ ฟีฟ่า เอเอฟซี หรือ สมาคม อย่างร้ายแรงหรือกระทำการฝ่าฝืนซ้ำหลายครั้ง และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสมาคม

18.1.2 ไม่ส่งทีมเข้าร่วมทำการแข่งขันรายการภายใต้การจัดการ ควบคุม กำกับดูแลของสมาคมติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี ให้สภากรรมการเสนอรายชื่อสมาชิกดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาถอดถอนการเป็นสมาชิกภาพ ยกเว้นสมาคมนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ 

18.1.3 ไม่ชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบำรุงตามที่กำหนดในข้อบังคับลักษณะการปกครองติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี ให้สภากรรมการเสนอรายชื่อสมาชิกดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาถอดถอนสมาชิกภาพ

(เดิมหากกระทำผิดในกรณีข้างต้นเพียงครั้งเดียว จะถูกถอดถอนโดยอัตโนมัติ ไม่ผ่านที่ประชุมใหญ่) 

4. การประชุมใหญ่

ข้อ 28. องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่

28.1 ในการประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุม (เดิมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 25 คน จึงจะเป็นองค์ประชุม)

ข้อ 31. การประชุมใหญ่สามัญ

31.2 สภากรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมใหญ่และแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน  (เดิมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน)  

5. การเลือกตั้ง

ข้อ 30. การเลือกตั้ง

30.2 ในการเลือกตั้งของสมาคม ให้ดำเนินการภายใต้เงื่อนไขตามระเบียบการเลือกตั้งของสมาคมที่สภากรรมการกำหนดด้วยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ และให้อยู่ภายใต้การดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (เดิมไม่มีคณะกรรมการการเลือกตั้ง)

6. การดำรงตำแหน่งของสภากรรมการ

ข้อ 37.5 นายกสมาคม อุปนายกสมาคม และกรรมการกลางในสภากรรมการ ให้มีวาระในการดำรง ตำแหน่ง 4 ปีนับจากวันที่มีการเลือกตั้ง จนถึงวันที่ที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งสภากรรมการชุดใหม่ โดยสภากรรมการสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ ไม่ว่าจะต่อเนื่องกันหรือไม่ ในกรณีที่มีบุคคลใดเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการผู้ใด ให้บุคคลผู้นั้นดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการรายนั้นและให้ถือว่ากรรมการที่เข้ามาแทนที่ได้ดำรงตำแหน่งเป็น 1 วาระแล้ว  (เดิมสามารถดำรงตำแหน่งได้มากกว่า 3 วาระ)

นอกจากนี้  ฟีฟ่า และ เอเอฟซี ได้กำหนดให้การเลือกตั้งสภากรรมการ รวมถึงคณะกรรมการอิสระ ต้องดำเนินการโดย “คณะกรรมการการเลือกตั้ง” ซึ่งได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง สาระสำคัญ ดังนี้

ข้อ 4. องค์ประกอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

4.1 คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน , รองประธานกรรมการ 1 คน และ กรรมการ 3 คน

โดยให้กรรมการร่วมกันคัดเลือกกรรมการ 1 คน เป็นประธานกรรมการ และอีก 1 คน เป็นรองประธานกรรมการ สำหรับประธานกรรมการจะต้องมี คุณวุฒิ หรือความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ด้านกฎหมายด้วย

4.2 ให้มีกรรมการการเลือกตั้งสำรอง 3 คน  (แต่งตั้งโดยที่ประชุมใหญ่) (เดิมไม่มีคณะกรรมการการเลือกตั้ง)

สำหรับ ข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมฯ ที่ได้แก้ไข เพิ่มเติม จะได้นำส่งให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อจดทะเบียน ต่อไป