ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พรก.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป หลังจากนี้เหลือแต่รอ "วาดา"​ปลดโทษแบนเท่านั้น

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 / พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดย พ.ร.ก. ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป หลังจากนี้ต้องรอการปลดโทษแบนจาก “วาดา” ต่อไป

จากที่ องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก หรือ วาดา (WADA) มีคำสั่งลงโทษ ประเทศไทย เป็นเวลา 1 ปี โดยห้ามใช้ธงชาติ และห้ามเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติทุกระดับ เนื่องจากไม่ปฎิบัติตามข้อบังคับการใช้สารต้องห้ามสากล และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสารกระตุ้นในไทย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2021 นั้น

หลังจากนั้นทาง การกีฬาแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ได้พยายามแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการปรับแก้กฎหมายให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของ “วาดา” อีกทั้งปรับให้ ศูนย์ตรงสารต้องห้าม เป็นหน่วยงานที่มีอิสระจากภาครัฐ โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบสารกระตุ้นในด้านการกีฬาทุกชนิด

ล่าสุด วงการกีฬาไทย ก็ยิ้มได้เมื่อมีการประกาศผ่านราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดย พ.ร.ก. ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

เอกสารดังกล่าวระบุในราชกิจจานุเบกษาถึงเหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลตามพระราชกำหนดนี้ เพื่อให้การควบคุมการใช้สารต้องห้ามและวิธีการต้องห้ามทางการกีฬามีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามหลักการที่ระบุไว้ในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา ซึ่งการตราพระราชกำหนดนี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว

ส่วนการปลดโทษแบนจาก “วาดา”  โดยเฉพาะการใช้ธงชาติไทย ในเวทีกีฬาระดับนานาชาติทุกระดับ ต้องรอจาก “วาดา” ประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง หลังจากที่ ประเทศไทย ได้แก้ไขกฎหมายเสร็จสิ้นและประกาศใช้แล้ว ทั้งนี้ประชาชนสามารถอ่าน พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 ฉบับเต็มได้ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/089/T_0001.PDF