มติที่ประชุมสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เลือก ระวี ตะวันธรงค์ เป็นนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมัยที่ 11

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2564  ที่  อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคาร 14 จังหวัดปทุมธานี สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เพื่อรายงานผลดำเนินงานของคณะกรรมการสมัยที่ 10

โดยที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก ระวี ตะวันธรงค์  กรรมการผู้จัดการ เนชั่น ดิจิตอล คอนเทท์เป็นนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (สมัยที่ 11/2564)

โดยในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ กรรมการที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า จะมีการเตรียมการสรรหากรรมการชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารสมาคมฯ จากองค์กรสื่อที่มีอยู่เดิมและคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อดิจิตอล เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงเห็นสมควรให้มีการสรรหากรรมการเพื่อจะมาบริหารสมาคมในการประชุมของสมาคมในครั้งหน้า