ขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมส่งผลงานข่าวออนไลน์เพื่อชิงรางวัล “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี 2564” (Digital News Excellence Awards 2021) ครั้งที่ 7

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมส่งผลงานข่าวออนไลน์เพื่อชิงรางวัล รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี 2564” (Digital News Excellence Awards 2021) นับเป็นปีที่ 7ของการจัดการประกวดรางวัล เพื่อสนับสนุนการผลิตข่าว การพัฒนาทักษะ การสื่อสารข่าวเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด ในรูปแบบดิจิทัลที่มีคุณภาพ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์สังคม และตอบโจทย์การสื่อสารผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีความหลากหลายในยุคปัจจุบัน และด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อสร้างมาตรฐานด้านงานข่าวดิจิทัลให้กับประเทศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการรายงานและการนำเสนอข่าวผ่านสื่อดิจิทัลที่มีคุณค่าในด้านวารสารศาสตร์ จริยธรรมและการสร้างสรรค์พัฒนาสังคม
2. เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผลิตข่าวผ่านสื่อดิจิทัลที่มีคุณค่า และสร้างสรรค์และจริยธรรมวิชาชีพ
3. เพื่อสร้างเสริมกำลังใจและความภูมิใจในวิชาชีพนักข่าวดิจิทัลการนำเสนอข่าวผ่านสื่อดิจิทัล
4. เพื่อยกระดับคุณภาพของข่าวที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อมวลชนออนไลน์

สำหรับปีนี้จัดให้มีการประกวดข่าวแบ่งเป็น6ประเภท

1. ข่าวหรือสารคดีออนไลน์เชิงข่าวเชิงสืบสวนยอดเยี่ยม (Investigative News & News Feature)

2.ข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม (News Development from Social Media Agenda) (ที่เป็นการพัฒนาข่าวจากวาระข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์)

3.ข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม (Social Development News) (ครอบคลุมข่าวด้านสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขสตรีฯลฯ)

4.ข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบคลิปวีดีโอยอดเยี่ยม (Video Clip News)

5.ข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม (Infographic News)

6.ภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม (Photojournalist)

โดยรางวัลสำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแบ่งออกเป็น2 ประเภทดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศ (จํานวน1 รางวัลสําหรับแต่ละประเภทข่าว)

โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 30,000 บาท

2.รางวัลชมเชย (จํานวน2 รางวัลสําหรับแต่ละประเภทข่าว)

โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานข่าวออนไลน์เพื่อชิงรางวัลต้องประกอบด้วยคุณสมบัติและเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวดมีรายละเอียดดังนี้

1. ข่าวดิจิทัลที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผลิตเองในกองบรรณาธิการข่าวออนไลน์หรือโดยนักข่าวในองค์กรสื่อที่ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชนและผลงานนั้นต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่คัดลอกมาจากสื่ออื่นๆ

2.เป็นข่าวดิจิทัลที่เผยแพร่ครั้งแรกในสื่อดิจิทัล (Digital First) ที่ไม่จำกัดรูปแบบของเนื้อหา (ข้อความข่าวภาพอินโฟกราฟิกวิดีโอ) ขององค์กรสื่อนั้นในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่1กันยายน2563ถึง30กันยายน2564

3.เขียนเอกสารประกอบการทำข่าวโดยอธิบายถึงวัตถุประสงค์การเสนอข่าววิธีการได้มาซึ่งข่าวขั้นตอนการผลิตและระยะเวลาที่ผลิตจนถึงวันที่เผยแพร่พร้อมรายงานผลจากการเผยแพร่เช่นความคิดเห็นจากผู้อ่านผลกระทบของข่าวที่มีต่อสังคมจำนวนผู้เข้าชมหรือรายละเอียดอื่นๆที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการโดยให้มีความยาวไม่เกิน2หน้ากระดาษA4ทั้งนี้หากสำนักข่าวที่ต้องการส่งข่าวภาคภาษาอังกฤษเข้าพิจารณาสำนักข่าวนั้นจะต้องแนบเอกสารแปลเนื้อหาข่าวเป็นภาษาไทยเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

4.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องได้รับการรับรองโดยบรรณาธิการของสื่อต้นสังกัดว่าเป็นผลงานของผู้ส่งประกวดจึงจะถือว่าเป็นผลงานที่สมบูรณ์

5.แต่ละองค์กรสื่อสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทุกประเภทรางวัลโดยไม่เกิน3ข่าวต่อประเภท

6.ประเภทข่าวออนไลน์ในรูปแบบคลิปวีดีโอยอดเยี่ยม (Video Clip News) ความยาวไม่เกิน5นาที

7.ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสมาคมฯพร้อมส่งผลงานข่าวดิจิทัลในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (.jpg, .pngหรือ .gif) พร้อมURL หรือลิงก์หน้าข่าวที่ส่งเข้าประกวด, ลิงก์ผลงานข่าวในรูปแบบวีดีโอ, เอกสารประกอบการทำข่าว (ตามข้อ3.) และเอกสารรับรองจากบรรณาธิการ (ตามข้อ4.) มาที่สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์อีเมล์SONPAssociation@gmail.comตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2564

เกณฑ์การตัดสินของกรรมการ

1. ข่าวที่มีคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภคข่าวสาร จรรโลงสังคม
2. ข่าวมีคุณภาพได้มาตรฐานทางวารสารศาสตร์
3. ข่าวที่ไม่ขัดต่อจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชน หรือหลักกฎหมาย
4. ข่าวที่นำเสนอข่าวมีความครบถ้วนสมบูรณ์
5. ข่าวที่เลือกการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม ทำให้เกิดความเข้าใจชัดเจน ในรูปแบบของดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการที่สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ แต่งตั้งขึ้นให้ถือเป็นที่ยุติและคณะกรรมการอาจมีมติจะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด ในกรณีที่คณะกรรมการฯ เห็นว่าไม่มีผลงานใดที่เหมาะสมจะได้รับรางวัลนั้น

สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจสามารถส่งผลงานข่าวออนไลน์เพื่อชิงรางวัลได้แล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่31 ตุลาคม2564 และจะประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลในวันอาทิตย์ที่28 พฤศจิกายน 2564 

สามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการประกวดได้ที่ www.sonp.or.th และwww.facebook.com/SONPThai  สอบถามเพิ่มเติมโทร. 08-1700-2601