KBU SPORT POLL เผยผลสำรวจ กลุ่มเยาวชนไทย โหวตให้ “เมสซี่เจ”​ ชนาธิป สรงกระสินธ์ นักฟุตบอลทีมชาติไทย และ “เทนนิส”​ พาณิภัค วงศ์พัฒนากิจ นักเทควันโด ฮีโร่โอลิมปิกเกมส์ เป็นไอดอลนักกีฬาของชาติ ส่วนกีฬาที่ชอบมากสุดคือ ฟุตบอล รองมาคือ วอลเลย์บอล

จากที่ คณะรัฐมนตรี มีมติให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็น “วันเยาวชนแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมตลอดจนการสะท้อนมุมมองในมิติต่างๆเกี่ยวกับวงการกีฬาไทยของเยาวชน ทาง KBU SPORT POLL โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ทำแบบสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “วัยใสกับมิติทางการกีฬา”

การสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2564 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 1,023 คนแบ่งเป็น เพศชาย 527 คน คิดเป็นร้อยละ 51.52 เพศหญิง 496 คน คิดเป็นร้อยละ 48.48 

​ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า ความสนใจที่มีต่อกิจกรรมกีฬา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 31.04 สนใจในระดับมาก รองลงมาร้อยละ25.66 สนใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 22.81 สนใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 12.95 สนใจในระดับน้อย และร้อยละ7.54 สนใจระดับน้อยที่สุด

​สำหรับ สื่อหรือช่องทางในการติดตามข่าวสารทางการกีฬา ส่วนใหญ่ร้อยละ 35.01 ติดตามจากโซเชียลมีเดีย รองลงมาร้อยละ 22.11 วิทยุโทรทัศน์ ร้อยละ 19.97 เพื่อน/สมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 13.52 วิทยุกระจายเสียง ร้อยละ 6.77 หนังสือพิมพ์ และอื่นๆร้อยละ 2.62

ส่วนชนิดกีฬายอดนิยม ส่วนใหญ่ร้อยละ 26.51 ชื่นชอบ ฟุตบอล รองลงมาร้อยละ 23.01 วอลเลย์บอล ร้อยละ 20.11 แบดมินตัน ร้อยละ 12.83 เทควันโด ร้อยละ 10.09 อีสปอร์ต และอื่นๆ ร้อยละ 7.45

ด้าน ไอดอลนักกีฬา ชาย ส่วนใหญ่ร้อยละ 25.95 โหวตให้ ชนาธิป สรงกระสินธ์ นักฟุตบอลทีมชาติไทย รองลงมาร้อยละ 24.88 ฉัตรชัย เดชาบุตรดี นักมวยสากลโอลิมปิก ร้อยละ 18.92 พงศกร แปยอ นักกีฬาวิลแชร์เรซซิ่ง ทีมชาติไทย ร้อยละ 14.88 คิริน ตันติเวทย์ นักกรีฑาทีมชาติไทย ร้อยละ 11.30 เดชาพล พัววรานุเคราห์ นักแบดมินตัน ทีมชาติไทย และอื่นๆ ร้อยละ 4.07

​ไอดอลนักกีฬา หญิง ส่วนใหญ่ร้อยละ 30.11 โหวตให้ “เทนนิส”​พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ รองลงมาร้อยละ 24.63 รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันทีมชาติไทย ร้อยละ 22.85 สุดาพร สีสอนดี นักมวยสากล เจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์ ร้อยละ 10.08 อาฒยา ฐิติกุล นักกอล์ฟอาชีพ ร้อยละ 7.94 ปลื้มจิตร์ ถินขาว นักวอลเลย์บอลทีมชาติไทย และอื่นๆ ร้อยละ 4.39

​สมาคมกีฬาที่ประทับใจในผลงาน ส่วนใหญ่ร้อยละ 24.08 สมาคมกีฬาเทควันแห่งประเทศไทย รองลงมาร้อยละ 22.97 สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ร้อยละ 19.52 สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ร้อยละ 15.09 สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ร้อยละ 13.73 สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และอื่นๆ ร้อยละ4.61

​สำหรับความคาดหวังจากรัฐบาลต่อการพัฒนากีฬาของประเทศ ส่วนใหญ่ร้อยละ 26.31 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากีฬาให้เท่าเทียมกับนานาชาติ รองลงมาร้อยละ 22.09 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากีฬาในสถานศึกษา ร้อยละ 18.61 ส่งเสริมสนับสนุนการวางรากฐานการกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน ร้อยละ 15.08 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดลาน/สนามกีฬา/อุปกรณ์ให้ทั่วถึง ร้อยละ 12.98 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอย่างเท่าเทียม และอื่นๆ ร้อยละ 4.93