นายปรัชญา กีรตินันท์ นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ กำชับให้ทุกฝ่าย ต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันโควิด-19

 

นายปรัชญา กีรตินันท์ นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเวลานี้ สมาคมฯ ขอให้นักกีฬา เจ้าหน้าที่ และ ผู้เกี่ยวข้อง ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เริ่มจากในส่วนของสำนักงานสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ มีการเตรียมเจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมทั้งหน้ากากอนามัย ไว้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ผู้มาปฎิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่หมั่นล้างมือ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฎิบัติหน้าที่"

"ส่วนในการประชุมต่างๆ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ เพื่อคัดกรองบริเวณประตูทางเข้าห้องประชุม ตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย จัดที่นั่งให้ห่างกัน ส่วนนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ ให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวันในสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อม จัดวางเจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ตามจุด ให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันและทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ลูกบิดประตู และราวบันได เป็นต้น สำหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ในห้วงวันที่ 19-25 ธันวาคม 2563 ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เดินทางหรือยู่ในสถานที่ชุมชน และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 และเมื่อเดินทางกลับเข้าศูนย์ฝึกนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ จะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกคน"

"ด้านการจัดการแข่งขัน การอบรม ให้ผู้จัดการแข่งขันหรือฝึกอบรม ทั้งในส่วนภูมิภาค และสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ปฎิบัติตามคู่มือการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา"