บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ "งดเหล้าเข้าพรรษา" ในโอกาสวัดงดดื่มสุราแห่งชาติ มุ่งปฏิบัติรักษาศีล ลดปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากสุรา พร้อมสร้างค่านิยมปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนห่างไกลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรม "งดเหล้าเข้าพรรษา" ในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงาน และนำบุคลากร นักเรียน นักศึกษาประกาศเจตนารมณ์ "งดเหล้าเข้าพรรษา" พร้อมเปิดป้ายรณรงค์ภายในมหาวิทยาลัย

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า คณะกรรมการดำเนินงานโครงการชี้นำป้องกัน แก้ไขปัญหาของสังคมและงานประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญกับปัญหาที่มาจากสิ่งเสพติดและมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมต่อต้านและป้องกันปัญหาจากสิ่งเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง จึงจัดโครงการ "งดเหล้าเข้าพรรษา วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" ในวันนี้ กิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การกล่าวปฏิญานตนงดเหล้าเข้าพรรษา การลงนามปฏิญานตนงดดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา และการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงพิษภัยและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามคำขวัญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ไว้ในวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี 2563 คือ "สุราพาคิดน้อย ด้อยความปลอดภัย" โดยมีเป้าหมายผู้ร่วมลงนามปฏิญานตนงดเหล้าเข้าพรรษา จำนวน 1,800 คน จากบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นับเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้าน ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงตัวผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงจากการกระทำต่อบุคคลในครอบครัว ปัญหาอุบัติเหตุ อาชญากรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการพัฒนาประเทศชาติอีกด้วย ปัจจุบันปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและมีนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี

 "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี จึงถือเป็นโอกาสที่ดี ที่ชาวรามคำแหงทุกคนจะได้ปฏิบัติตนรักษาศีล ร่วมกันปฏิญานตน งดดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและครอบครัว รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมที่ดีของสังคมไทยด้วย" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล กล่าว

  จากนั้น อธิการบดี ม.ร. นำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ว่า "ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอฐิษฐานขอปฏิญานตน จะลด ละ เลิก ดื่มสุรา เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา และวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิต ณ ทีนี้ ทั้งบารมีแห่งองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และคุณงามความดีที่ได้กระทำให้ครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ" จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล นำคณะผู้บริหารร่วมเปิดป้ายรณรงค์ "งดเหล้าเข้าพรรษา" บริเวณด้านข้างสำนักงานอธิการบดี