คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย อนุมัติงบประมาณกว่า 70 ล้านบาทเพื่อจ้างออกแบบอาคารศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ รวมทั้งปรับตัวชี้วัดการประเมินการทำงานของ กกท.ใหม่เนื่องจากมีผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

การประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และกรรมการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้ กกท. จ้างออกแบบอาคารศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) National Trainnig Center (NTC) วงเงินจำนวน 69,489,420 บาท ซึ่งภายในอาคารศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) National Trainnig Center (NTC) จะถูกออกแบบให้เป็นศูนย์ฝึกกีฬาที่มีความพร้อมสำหรับนักกีฬาในการฝึกซ้อม ประกอบด้วย สถานที่ฝึกซ้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ที่พักนักกีฬา และสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณเดียวกัน ที่สามารถรองรับกีฬา จำนวน 20 ชนิดกีฬา และห้องฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาคนพิการด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้เห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงปรับตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ กกท. และตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ กกท. ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากเกมส์ในระดับชาติและนานาชาติมีการเลื่อนการจัดการแข่งขัน และถูกยกเลิกการแข่งขันหลายรายการ ส่งผลกระทบให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงปรับลดระดับการวัดผลการประเมินการดำเนินงาน ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของตัวชี้วัดเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเป็นจริงตามการปัจจุบัน.