สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อแก้ไขปรับปรุงระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล โดยมี พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง เป็นประธาน

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้มีการตั้งคณะกรรมการ เพื่อยกร่าง ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทุกรายการ ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของสมาคมฯ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19  ตามที่ราชการและสาธารณสุขกำหนด  

นอกจากนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าว ยังทำหน้าที่วางแนวทางการฝึกซ้อม รวมถึงการจัดแข่งขัน แก่สโมสรกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล และฟุตบอลชายหาด เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น รูปแบบการแข่งขัน ในกรณีที่มีการห้าม หรือจำกัดจำนวนกองเชียร์ เป็นต้น

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้

1. พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง เป็น ประธานกรรมการ
2. นายศุภสิน ลีลาฤทธิ์ เป็น รองประธานกรรมการ
3 พลตำรวจโท อำนวย นิ่มมะโน เป็น รองประธานกรรมการ
4. นายอรรณพ สิงห์โตทอง เป็น รองประธานกรรมการ
5. นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล เป็น กรรมการ
6. นายยงยศ พึ่งธรรม เป็น กรรมการ
7. นายพาทิศ ศุภะพงษ์ เป็น กรรมการ
8. นายเบนจามิน ตัน เป็น กรรมการ
9. นายวรงค์ ทิวทัศน์ เป็น กรรมการ
10. น.อ.(พิเศษ) นพ.ไพศาล จันทรพิทักษ์ เป็น กรรมการ
11. นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล เป็น กรรมการ
12. ดร.นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ เป็น กรรมการ
13. พันตำรวจโทพชร์ ฐาปนดุลย์ เป็น กรรมการ
14. นายสุรเดช อนันทพงศ์ เป็น กรรมการ
15. นายธัญญะ วงศ์นาค เป็น กรรมการ
16. นายยศวัจน์ ดำรงกุลวิศิษฐ์ เป็น กรรมการ
17. นายเศรษฐกรชัย ชื่นตา เป็น กรรมการ
18. นายธีรภัทร์ วนิชาชีวะ เป็น กรรมการ
19. นายไพฤทธิ์ ต้านไพรี เป็น กรรมการ และ เลขานุการ
20. นายดนัยพร คำประชม เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
21. นางสาวลัดดาวัลย์ ชูขันธ์ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
22. นางสาวสุจิตตรา ดอกดวง เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
23. นางสาวเมวิกา เยือกเย็น เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
24. นายไกรพล สัพพัญญู เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
25. นายกลวัชร์ ปิยะศิริกุล เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ