ที่ประชุมคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 นักมวย ลำตัด ลิเก มีเฮ ได้เงินเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน

ที่ประชุมคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 เห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 โดยให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องไปรวบรวมตัวเลขมานำเสนอกระทรวงการคลังก่อนกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งประกอบไปด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มเปราะบาง คือ เด็กแรกเกิด, ผู้สูงอายุ, คนพิการ และคนไร้บ้าน

กลุ่มตกหล่น คือ คนชายขอบ, ผู้ที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต, บุคคลล้มละลาย

โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จะดูแลสองกลุ่มนี้ เสนอแนวทางช่วยเหลือ 13 ล้านคน วงเงินรวม 3.9 หมื่นล้านบาท ซึ่งการดูแลช่วยเหลือจะแตกต่างกัน แล้วแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้น กลุ่มคนพิการ 2 ล้านคน ได้รับเงินเพิ่มอีกเดือนละ 1 พันบาท ผู้สูงอายุอาจได้เพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 800 บาท คนไร้บ้าน พม.จะหาที่อยู่ให้ ส่วนเด็กเล็กที่แม่ลำบากฐานะยากจน พม.จะช่วยดูแลให้ แต่จะไม่ได้ถึงเดือนละ 5,000 บาท เท่ากับผู้ประกอบอาชีพอาชีพอิสระและเกษตรกร

กลุ่มเครือข่ายทางวัฒนธรรม และบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬา คือ ลิเก, ลำตัด, นักกีฬา, นักมวย กระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นผู้ดูแล โดยกลุ่มนี้จะได้รับการช่วยเหลือเท่ากับอาชีพอิสระเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

ทั้งนี้ กลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์ คือ กลุ่มข้าราชการบำนาญซึ่งได้รับเงินจากรัฐ, กลุ่มผู้ขายของออนไลน์, พนักงานรัฐวิสาหกิจ ส่วนผู้ที่ไม่ประกอบอาชีพและนักศึกษาจบใหม่ อยากให้หางานทำมากกว่า เพราะยังมีตำแหน่งงานรองรับกว่า 1 แสนตำแหน่ง