ลุงเนวิน โพสต์ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ถึงมาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติ กรณีติดเชื้อไวรัสโควิด19 หากใครฝ่าฝืน มีโทษทั้งปรับและจำคุก

เพจเฟซบุ๊ก "ลุงเนวิน" ได้โพสต์ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 5 และ ฉบับที่ 6 ถึงมาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติ กรณีติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่จังหวัดบุรีรัมย์

โดยเป็นประกาศของ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ถึงแนวทางป้องกันและมาตรการควบคุมต่างๆ ดังนี้

ฉบับที่ 5 มีสาระสำคัญคือ 

1. ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น นอกเหนือจากกรุงเทพฯและปริมณฑล ต้องไปรายงานตัวต่อศูนย์คัดกรองโควิด19 เว้นแต่คนนั้นจะผ่านการคัดกรองแล้ว

2. คนบุรีรัมย์ที่เดินทางออก และเมื่อเดินทางกลับเข้ามาจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ไปรายงานตัวต่อศูนย์คัดกรองโควิด19 เว้นแต่คนนั้นจะผ่านการคัดกรองแล้ว

3. ห้ามบุคคลที่มีเหตุสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโควิด19 เข้าไปในสถานที่ที่สั่งห้าม

ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ 1-2 มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 วัน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ 3 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท

ส่วนฉบับที่ 6 มีสาระสำคัญคือ

1. ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น ต้องไปรายงานตัวต่อศูนย์คัดกรองโควิด19 เว้นแต่คนนั้นจะผ่านการคัดกรองแล้ว

2. บุคคลที่ผ่านการคัดกรอกแล้ว  และมีเหตุสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโควิด19 ให้คนนั้นต้องกักตัวอยู่ในที่พักอาศัย เป็นเวลา 14 วัน

3. ให้บุคคลตามข้อ 1 สังเกตุอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน  หากพบว่าป่วย ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน 3วโมง

ผู้ใดฝ่าฝืนตามข้อ 2 มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 51 มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป