ซีพี ออลล์ ร่วมสร้างสรรค์สังคม มอบเงินแก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เพื่อปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของอาคารผู้ป่วย และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย โดยนายจิร แก้วโยธา (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป เป็นตัวแทนมอบเงิน จำนวน 500,000 บาท แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานเป็นผู้รับมอบเพื่อปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของอาคารผู้ป่วยศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน อาคาร 20 ชั้น, ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้, จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และสนันสนุนกิจการของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ที่รองรับผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง นับเป็นการดำเนินแนวทางตามปณิธานองค์กรของซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”