โครงการจัดงานประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการออกกําลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการของประชาชน

     จากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นศักยภาพการกีฬา แผนย่อยการส่งเสริมการออกกําลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐาน ให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ กําหนดเป้าหมายให้คนไทย ออกกําลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ําเสมอเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การรณรงค์ส่งเสริมการออกกําลังกาย เล่นกีฬา และการใช้เวลาว่างประกอบกิจกรรมนันทนาการ เกิดผลสัมฤทธิ์จึงต้องมีการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน

     กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมพลศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง จึงเล็งเห็นว่า เรื่องสุขภาพของประชาชน เป็นเรื่องที่มีความสําคัญ จึงได้จัดงาน Power UP ประสานพลังออกกําลัง สร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้โครงการจัดงานประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการออกกําลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการของประชาชน ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

 

     โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว เดินทางไปเป็นประธานเปิดงาน Power Up ประสานพลัง ออกกำลัง สร้างเสริมสุขภาพ และเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมการออกกําลัง เล่นกีฬา และนันทนาการของประชาชน ระหว่างส่วนราชการ 20 กระทรวง และ 4 หน่วยงานภาครัฐ

     โดยมีนายอนันท์ วงศ์เบญจรัตน์รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา คณะผู้บริหารกระทรวงฯ และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในพิธี
โดยมีวัตถุประสงค์ขอ

  1. สร้างความร่วมมือในการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของ การออกกําลังกาย และการกีฬาขั้นพื้นฐาน สร้างความสนใจและความรักในการกีฬาพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา และเพิ่มโอกาสในการออกกําลังกายอย่างทั่วถึงทุกหน่วยงาน
  2. เพื่อความร่วมมือในการสนับสนุน พัฒนา ส่งเสริม และเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาการบริหารจัดการการกีฬาและนันทนาการ เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
  3. เพื่อลดปัญหาด้านการสาธารณสุขของไทย โดยให้ความสําคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกําลังกาย เล่นกีฬาและประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต เพื่อสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง สร้างความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนในชาติโดยใช้การกีฬาและนันทนาการเป็นเครื่องมือ

     กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย กรมพลศึกษา ได้รับความร่วมมือระหว่างส่วนราชการในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมการออกกําลัง เล่นกีฬา และนันทนาการของประชาชน ระหว่างส่วนราชการ 20 กระทรวง และ 4 หน่วยงานภาครัฐ 20 กระทรวง และ 4 หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยแต่ละหน่วยงานร่วมส่งเสริมการออกกําลังกาย เล่นกีฬา และส่งเสริมนันทนาการ ดังนี้

  1. ให้หน่วยงานต่างๆ เปิดให้บริการสนามกีฬา(ถ้ามี) หรือสถานที่สําหรับออกกําลังกายให้สามารถใช้งานได้ตามความเหมาะสม
  2. ถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรในหน่วยงาน มีความรู้เกี่ยวกับการออกกําลังกาย และนันทนาการ เพื่อสามารถนําไปบอกต่อให้กับประชาชนได้
  3. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนันทนาการ เพื่อสร้างความรู้ให้กับประชาชนได้


     ทั้งนี้ได้มีพิธีการลงนามความร่วมมือระหว่างส่วนราชการทั้ง 24 หน่วยงาน เพื่อบันทึกความเข้าใจ และร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้บรรลุแก่เป้าหมายต่อไป
     นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานและเครือข่ายด้านนันทนาการและมีกิจกรรมเสวนาบนเวทีในหัวข้อ  “เสวนาพาทีนันทนาการเป็นวิถีชีวิต” ผู้เข้าร่วมงานเป็นตัวแทนจากส่วนราชการทั้ง 24 หน่วยงาน เครือข่ายของกรมพลศึกษา และนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ