สสส. จับมือ ส.กระโดดเชือก (ไทย) จัดอบรมทักษะการกระโดดเชือกเพื่อสุขภาพให้กับเยาวชนและเเกนนำชุมชน มุ่งหวังให้มีสุขภาพที่ดีและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ร่วมถึงสามารถพัฒนาเพื่อการแข่งขันอีกด้วย ณ โรงเรียนวัดประดู่ธรรมธิปัตย์ 21-22 ต.ค.นี้

ร.ศ.ชัชชัย โกมารทัต อุปนายกสมาคมกีฬากระโดดเชือก เป็นประธานเปิดโครงการการสร้างเสริมสุขภาพทางกายด้วยกีฬากระโดดเชือก ครั้งที่  3 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนวัดประดู่ธรรมธิปัตย์ พร้อมด้วยผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งในครั้งที่ 3 จัดอบรมระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2562 ที่ โรงเรียนวัดประดู่ธรรมธิปัตย์ 

โครงนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สมาคมกีฬากระโดดเชือก (ไทย) จัดอบรมทักษะการกระโดดเชือกเพื่อสุขภาพให้กับเยาวชนและแกนนำชุมชน เพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วนดังนี้ 1. รู้จักภัยร้ายที่มาจากการขาดกิจกรรมทางกายอย่างพอเพียง 2. การกระโดดเชือกที่ถูกวิธีเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกช่วงวัย และ 3. การกระโดดเชือกเพื่อการแข่งขันกีฬากระโดดเชือก

สำหรับกิจกรรรมนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก ในสถานการณ์ผลเสียที่มาจากการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอที่นำไปสู่การเจ็บป่วยนั้น มีรายงานจาก องค์กรอนามัยโลก ว่าในปัจจุบันมีประชากรเสียชีวิตจากกการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอรวมปีละ 3.2 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 5.5 ของประชากรโลก และมีแนวโน้นเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในส่วนของประเทศไทยพบว่าการตายก่อนวัยอันควรและการเจ็บป่วยพิการของไทย คิดเป็นมูลค่าการสูญเสียมากถึง 9.3 แสนล้านบาท หากนับเฉพาะการขาดกิจกรรมทางกายคิดมูลค่าการเสียเป็นเงินราว 5,977 ล้านบาท รวมถึงภาวะอ้วน น้ำหนักเกิน จากการขาดกิจกรรมทางกายควบคู่กับการบริโภค อาหารไม่เพียงพอคิดเป็นเงินราว 12.142 ล้านบาท การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอจึงมีมีความสาคัญอย่างยิ่ง ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง อย่างน้อย 150 นาที / สัปดาห์ ขณะที่ประชากรวัน 11 – 17 ปี ควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง อย่างน้อย 60 นาที / ทุกวัน ซึ่งผลลัพธ์ของการมีกิจกรรมที่เพียงพอ ทำให้ประชากรทุกช่วงวัย มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคอ้วนหรือภาวะโภชนาการเกินเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในระดับบุคคล ปราศจากอบายมุขและปัจจัยที่ทำลายสุขภาพต่าง ๆ  การออกกำลังกายด้วยกีฬากระโดดเชือกจึงเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

ดังนั้นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้ร่วมกับสมาคมกีฬากระโดดเชือก (ไทย) จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทักษะการกระโดดเชือกอย่างถูกวิธีเพื่อลดปัญหาดังกล่าว

โดยโปรแกรมการอบรมสัมนาระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2562 นั้นประกอบด้วยการรู้จักกีฬากระโดดเชือกและการแข่งขันกระโดดเชือก จากอ.มณฑป ผลสินธุ์ ต่อด้วยองค์ความรู้ใหม่เรื่องการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้นำกีฬากระโดดเชือก โดย ร.ศ.ชัยชัย โกมารทัต และจิตวิทยาการกีฬาสำหรับผู้นำกีฬากระโดดเชือก โดย อ.ปฐมพร สมบัติทวี และยังมีการจำลองการแข่งขันกีฬากระโดดเชือกให้กับผู้อบรมอีกด้วย