สหมงคลฟิล์ม สนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย

     คุณเตือนใจ เตชะรัตนประเสริฐ รองประธานกรรมการบริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “วัฒนคุณาธร” จาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความมุ่งมั่นต้งใจร่วมกันป็นแกนนำในการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมขับเคลื่อนงานทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมก่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชานและประเทศชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
     เนื่องด้วยทางบริษัทสหมงคลฟิล์มฯ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม โดยมีส่วนร่วมและสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย รวมทั้งได้บริจาคฟิล์มและวัตถุดิบเกี่ยวกับภาพยนตร์เป็นจำนวนมากให้กับหอภาพยนตร์เก็บรักษาไว้เป็นมรดกของชาติมาตลอดระยะเวลาหลายปี ในส่วนภาพยนตร์ไทยหลายเรื่องของสหมงคลฟิล์มเองยังได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกของชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของบริษัทในฐานะผู้สร้างและผู้มีส่วนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมโสตทัศน์ของไทย อันเป็นการสมควรได้รับการยกย่องและเชิดชู