มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรม “ชุมชนรามฯร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด” รณรงค์ให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและพิษภัยของสิ่งเสพติด และรวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติด พร้อมออกกำลังกายเต้นบาสโลบ แอโรบิค และซุมบ้า สร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภ เจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในการรวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติด และนำออกกำลังกายเต้นบาสโลบ แอโรบิค และซุมบ้า โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรชาวรามคำแหง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และมีศิลปินนักร้อง “ปอ” อรรณพ ทองบริสุทธิ์ นักศึกษาปัจจุบันคณะสื่อสารมวลชน ตลอดจนนักศึกษา นักเรียน และชุมชนโดยรอบ ม.ร. ร่วมงานกว่า 3,000 คน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ลานหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีนโยบายเรื่องต้านภัยสิ่งเสพติดและได้ดำเนินการอย่างจริงจังมาโดยตลอด เป็นศูนย์กลางของการรวมพลังของทุกคน โดยเน้นการรณรงค์ให้ชาวรามคำแหงและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยตระหนักถึงพิษภัยและร่วมกันต่อต้านสิ่งเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง แต่การต่อสู้กับปัญหาสิ่งเสพติดไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน ช่วยกันเฝ้าระวังเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลตามกลไก “ประชารัฐ” เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดอย่างจริงจัง กิจกรรมในวันนี้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปลุกกระแสสังคมให้รู้ถึงปัญหาและพิษภัยจากสิ่งเสพติด และแสดงออกถึงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นจะต่อต้านสิ่งเสพติดทุกรูปแบบทั้งวันนี้และวันต่อๆ ไป

“ขอชื่นชมทุกภาคส่วนที่มารวมพลังกันในครั้งนี้ เชื่อมั่นว่าความตั้งใจของท่านทั้งหลาย จะก่อให้เกิดพลังในการต่อต้านสิ่งเสพติดออกไปสู่สังคมในวงกว้าง จนเป็นพลังประชาชนที่ยิ่งใหญ่ที่จะผลักดันให้ปัญหาจากสิ่งเสพติดลดลงหรือหมดไปจากสังคมไทย และขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยที่มาร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติดและร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในวันนี้ ตลอดจนหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี หวังว่าการรวมพลังของพวกเราทั้งหลายจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการต่อสู้กับปัญหาสิ่งเสพติดต่อไป”

จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ความว่า “ข้าพเจ้า ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด ทั้งการเสพ การค้า และการผลิต จะร่วมเป็นพลังทำความดี เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน จะเฝ้าระวังสิ่งเสพติดในครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และจะทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ สนับสนุนและร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เพื่อให้ประเทศชาติปลอดภัยจากสิ่งเสพติดทั้งปวง” และได้นำออกกำลังกายเต้นบาสโลบ แอโรบิค และ ซุมบ้า โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากรชาวรามคำแหง นักศึกษา นักเรียน และประชาชนจำนวนกว่า 3,000 คน ร่วมออกกำลังกายอย่างสนุกสนาน