เดินหน้าโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ชาวนาเพื่อการพัฒนารอบด้านอย่างยั่งยืน

         บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ร่วมกับ โรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย ก่อตั้งโดย ท่านว.วชิรเมธี เดินหน้าโครงการเสริมสร้างทักษะองค์ความรู้สู่ชาวนาช่วยเพิ่มความเข้มแข็งให้กับตนเอง ชุมชน และสังคม ส่งผลให้เกิดเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงแก่ชุมชน ซึ่งเป็นไปตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ของ ซีพี ออลล์

  โดยโครงการดังกล่าวนี้ยังคงให้ความสำคัญกับการทำเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ตามแนวคิดหลักของโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ นั่นคือ ความรับผิดชอบต่อสังคม เริ่มต้นจากข้าวเมล็ดเดียว เพื่อสร้างชาวนามืออาชีพและมีคุณธรรม ครอบคลุมเนื้อหาด้านการตลาด, การสื่อสาร, การแปรรูป และการบริหารผลิตผลทางการเกษตรอย่างปลอดภัย เป็นผลิตภัณท์ที่สามารถสร้างรายได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเน้นการให้ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ ซีพี ออลล์ ขอยกย่องเชิดชูชาวนาผู้ปลูกข้าวซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในทุกด้านแก่ประเทศ