เสริมความฟิตนักศึกษา บุคลากร และชุมชนหัวหมาก

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงานโครงการ “ออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพชุมชน” และลานกีฬาเพื่อสุขภาพ จัดโดย คณะกรรมการดำเนินงานโครงการชี้นำ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของสังคม มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนในชุมชน สวมเสื้อสีเหลืองร่วมงานและออกกำลังกายเต้นบาสโลบ แอโรบิก และซุมบ้า เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักกีฬา
          โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า คณะกรรมการดำเนินงานโครงการชี้นำ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม จัดโครงการเกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดและการสร้างเสริมสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจและร่วมมืออย่างดีจากบุคลากร นักศึกษา ชุมชน และประชาชนทั่วไป คณะกรรมการฯ จึงขยายผลให้มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นศูนย์กลางการสร้างเสริมสุขภาพแก่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยการจัดให้มีลานกีฬาเพื่อสุขภาพและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบต่างๆ เช่น การเต้นบาสโลบ เต้นแอโรบิก เต้นซุมบ้า โยคะ ยางยืดเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องด้านสุขภาพ แก่นักศึกษา บุคลาการและประชาชน
           การจัดโครงการ “ออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพชุมชน” และพิธีเปิดลานกีฬาเพื่อสุขภาพอย่างเป็นทางการ ครั้งนี้ จัดขึ้นพื่อส่งเสริมให้บุลากร นักศึกษา ชุมชนและประชาชน มีสถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน 300 คน และผู้ที่สนใจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อไปแบบไม่จำกัดจำนวน
          ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีม.รามคำแหง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาที่เปิดโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป นอกจากพันธกิจด้านการเรียนการสอนแล้ว ยังให้ความสำคัญและมีนโยบายดูแลรับผิดชอบสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้าที่มีการจัดโครงการหอพักติดดาว เพื่อดูแลสวัสดิภาพของนักศึกษาและผู้พักอาศัยในหอพักให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โครงการ ชาวรามฯ ร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติดและสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ร่วมกันต่อต้าน ป้องกันปัญหาจากสิ่งเสพติดและมีสุขภาพพลานามัยที่ดี รวมทั้งโครงการที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอีกมากมาย
          “ขอชื่นชมและยินดีกับทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพราะการออกกำลังกายที่ถูกต้อง เหมาะสมกับเพศ อายุ และสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล นอกจากจะทำให้มีสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้ว ยังก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพอีกหลายอย่าง เช่น ช่วยลดความเครียด ชลอความแก่ นอนหลับสบาย และห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ วันนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมแล้วที่จะเปิดศูนย์กลางการสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคลากร นักศึกษา และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อให้คนรักษ์สุขภาพทุกคน มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอย่างต่อเนื่อง”
          ทั้งนี้ ภายในงานมีการมอบรางวัล “นักรักษ์สุขภาพต้นแบบ” จำนวน 5 รางวัล ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯที่มาออกกำลังกายเป็นประจำ ทำให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน