กรมพลศึกษา เผยรายชื่อนักตบนักเรียนไทย ลุยศึกอาเซียนสกูลเกมส์ 2019

กรมพลศึกษา ประกาศผลการคัดเลือกนักกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนไทย ที่จะเข้าร่วมแข่งขันอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 11 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ประเภททีมชาย
1. เอกภพ นามวิจิตร -โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
2. นันทวัฒน์ เกรียงเลิศ - โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
3. สุทธิพงษ์ ดรหลักคำ- โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
4. ศุภชัย คำหอม - โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
5. ศุภกร เจนไธสง - โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
6. ธนัสถ์ บำรุงภัคดี - โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
7. อับราฮัม แอนโคมาห์ - โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
8. นัฐวุฒิ แดงมณี - โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
9. สุระเดช คำหอม - โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
10. เดชวัฒน์ แจ้งสว่าง - โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
11. ชยุตย์ คงเรือง - โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
12. วัชรชัย แปงจิตต์ - โรงเรียนมักกะสันพิทยา

สำรอง
13. กิตติชัย สังเมียน - โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
14. สรนาถ หวังเจริญ - โรงเรียนมักกะสันพิทยา
15. จตุพล ดุจมยูร - โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
16. คมสร ภาษี - โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
17. พุฒิพงค์ องอาจ - โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
18. อัษฎาวุธิ สมนอก - โรงเรียนชุมแพศึกษา
19. พลพล มาเอี่ยม - โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
20. ฐาปกรณ์ คำแสง - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี
21. อุกฤษฎ์ อุปกิจ - โรงเรียนท่าชัยวิทยา
22. สิรวิชญ์ ยิ้มละมัย - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี

ประเภททีมหญิง
1. ปาริชาติ อินทรสิทธิ์ - โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
2. วรรณรสา คงมี - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
3. ญาณิน ดวงจันทร์ - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
4.สิริกานดา วงศ์โสภา - โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
5. ชนกนันท์ แสบงบาล - โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
6. ชุลีพร ฤทธิ์วิเศษ - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
7. นัชชานันท์ โมรา - โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
8. วรรณนิษา อุดอิน - โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
9. อรอนงค์ ไสยศรี - โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
10. ดลพร สินโพธิ์ - โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
11. ชมพูนุท ชุมวงศ์ - โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส
12. ภิญญดา โต๊ะพ่อ - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

สำรอง
13. เกวลิน สุวรรณวงศ์ - โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส
14. วิภาวี วิไลมงคล - โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
15. วิชญาดา พรมบุตร - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
16. กาญจนา แพสิน - โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
17. สมสุดา หมายมั่น - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
18. สุรางคนา ขุนทุม - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
19. อมิตฌญา ศรีเดช - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี
20. สุชานัน แน่นอุดร - โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา ๖
21. อพินยา พันจุฬา - โรงเรียนสุรนารีวิทยา
22. ปนัดดา ไชยเพชร - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

อาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 11 ปี 2019 จะแข่งขันระหว่างวันที่ 17-25 กรกฎาคม 2562 ที่เมืองเซมารัง ประเทศอินโดนีเซีย