สถาบันการพละศึกษา จัดประชุมวิชาการการนานาชาติ ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการกีฬาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพละศึกษา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการกีฬาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 19-21 พ.ค. 2562 ณ โรงแรมดิ เอ็มเมอรัล กรุงเทพฯ โดยมี ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพละศึกษา ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการประชุมพร้อมคณะผู้บริหารของสถาบันให้การต้อนรับ 

โดยการประชุมครั้งนี้ ได้รับความใจจากนิสิต นักศึกษา นักพละศึกษา นักวิชาการพละศึกษา จากทั่วประเทศ และต่างประเทศ จำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ เช่น นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการกีฬา สามารถที่จะพัฒนาความรู้ด้านการกีฬาได้อย่างไร ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการพละศึกษา และกีฬาจากต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียเกาหลีใต้ เบลเยี่ยม และไทย นอกจากนี้ ยังมีการแสดงผลงานวิจัยด้านวิชาการของสถาบันการพละศึกษาแต่ละวิทยาเขตที่จะนำไปสู่การพัฒนาด้านการกีฬา และการพละศึกษาต่อไป

ด้าน ดร.วิษณุ เครืองาน กล่าวว่า การประชุมวิชาการ ด้านนวัตกรรมกีฬาในครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมระดับนานาชาติที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะช่วยยกระดับพัฒนาวงการกีฬาของชาติให้สูงขึ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการกีฬา และวงการพละศึกษาของไทย จะได้รับประโยชน์จากงานนี้ และสามารถนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปทั้งกับตัวเอง องค์กร และประเทศชาติ