สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ "ซีเอจกรุ๊ป 2019” ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. -1 ก.ค. ที่ประเทศกัมพูชา ทั้งสิ้น 71 คน

นำโดย "ฉลามเอส" รวิพล สง่าวรวงศ์ พร้อมด้วย 2 เงือกดาวรุ่งเบอร์ 1 อาเซียน "น้องเนย" กมลชนก ขวัญเมือง กับ "โมจิ" จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส ลงล่าเหรียญทอง สำหรับนักว่ายน้ำทั้ง 71 คนมีดังนี้ กลุ่ม 1 ชาย 15 คน รวิพล สง่าวรวงศ์, ดุลยวัต แก้วศรียงค์, สาริส เพชรกูล, ณฉัตร เนตรมณีสุข, ณัฏฐภณ อินทรัตน์ชัยกิจ, นรังค์ พรสิริภร, ภัทร์ อนุตรโสตถิ, พฤฒินันท์ พิทักษ์กุลสิริ, ภูมพุฒิ เรืองสะอาด, จิรายุ โพธิ์คำ, นิธิกรณ์ เวชไชโย, ปรีดิยาธร อบเชย, รัฐวิทย์ ธรรมโชตินันท์, ธนนชัย จันทร์รักษา, รัชภูมิ ไชยลังกา / กลุ่ม 1 หญิง 12 คน ภราดา พรหมตวง, สุขานาถ ลัดพลี, ประกายฟ้า ลีฬหานนท์, กตวรรณ ฑีฆะ, กชพร อรรถกิจบัญชา, ญาตา กันตะเพ็ชร, ณิชา กิจคณากร, พิมพ์มาดา เอาผล, วารีรัชต์ อันแสง, กนกวรรณ สังข์ทอง, ชลกาญจน์ ทรงกิจ, ปัณพร อินทนนท์

กลุ่ม 2 ชาย 13 คน ประทิน คุปติวิทยากุล, กฤติภูมิ รามศิริ, ทัธชรัณย์ ประพัฒโพธิ์, วรรธนะ วรกิจรุ่งโรจน์, ต้นน้ำ กันตีมูล, นราวิชญ์ จ้อยประดิษฐ์, อสโม ทองช่วง, เกรียงศักดิ์ คงสง, ปุญชรัสมิ์ พรรณประสาธน์ฅปุญญพัฒน์ ตั้งศฎีพงศ์, เดชดานัย เตชะพานิชยกุล, อังกฤษ ทองขันธ์, ภัคพล ปรีชาวนา / กลุ่ม 2 หญิง 9 คน มานิตา เสถียรโชควิศาล, กมลลักษณ์ ตั้งนภากร, กมลชนก ขวัญเมือง, จินห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส, นภัสวรรณ จริตกล้า, เฌอมาศ วิริยะวัฒนา, นวพร ไทยแท้, ภูริชญา จันยะมิตรี, สุพิชญา ขวนขวาย

กลุ่ม 3 ชาย 9 คน สุรสิทธิ์ ทองแดง, ธนเสฏฐ์ ธนนท์ฐิติสกุล, ปรินทร เกตตะพันธ์, นธิศ เนตรสว่าง, จักรธร ดวงจิตร์, ชิษณุพงศ์ สมภิพงษ์, ธีรัช คัดคนัมพร, เอกวิชา สุขศรี, ราชศิลป์ มหามงคล / กลุ่ม 3 หญิง 13 คน ณุศณี จันท์แดง, ภริม ภิงคารวัฒน์, ชญาภา บ้านสุวรรณ, สิเนห์อานิญช์ โชติวัตธนาเดชา, ณัฐวรา บวรสุขเสรี, อัญธิสา สุขสวัสดิ์, พิมพ์นาถ ชุลีคร, จันทร์นิทรา รอดสม, ปริม ภิงคารวัฒน์, ศิรญา กาญจนี, นวรัตน์ ไทยแท้, ฐิติรัตน์ อินไชย, ชนิตรา รอดสม