ยกระดับมาตรฐานและปลอดภัย ใช้บริการรถโดยสารขนาดเล็ก

          เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย มีมาตรฐานระดับสากล ส่งเสริมการเดินทางของประชาชน ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง จึงได้กำหนดมาตรการนำรถโดยสารขนาดเล็กมาตรฐาน 2 (จ) จำนวนไม่เกิน 20 ที่นั่ง (ที่ไม่ใช่ลักษณะรถตู้) และหรือรถโดยสารมาตรฐาน 2 (ค) จำนวนที่นั่งตั้งแต่ 21 - 30 ที่นั่ง ที่ต้องมีระบบเบรกแบบ ABS (Anti-lock Brake System) หรือระบบห้ามล้อแบบอื่นที่มีมาตรฐานเท่ากันหรือสูงกว่าพร้อมติดตั้ง GPS Tracking และอุปกรณ์แสดงผลความเร็ว (Speed Monitor) ตามมาตรฐานกรมขนส่งทางบกเข้ามาทดแทนรถตู้โดยสาร นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบก ยังได้เปิดให้บริการตรวจสอบการเดินรถตู้โดยสารสาธารณะ และ รถโดยสารขนาดเล็ก ผ่านแอปพลิเคชั่น Smart Bus Terminal ถือเป็นการตอบโจทย์การเดินทางยุคใหม่ที่ต้องการความรวดเร็ว สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น
เส้นทางเดินรถโดยสารขนาดเล็ก 
          ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนมาใช้รถโดยสารขนาดเล็กทดแทนรถตู้โดยสารที่มีอายุงานเกิน 10 ปีแล้วในหลายเส้นทาง เช่น เส้นทางกรุงเทพฯ – กำแพงเพชร, กรุงเทพฯ – ตราด, กรุงเทพฯ – พัทยา, จันทบุรี – ระยอง, นครศรีธรรมราช – หาดใหญ่, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เกาะช้าง รวมถึงเส้นทางจากท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 3 เส้นทาง ไปยัง ตราด, ระยอง, ชลบุรี ที่เปิดให้บริการตามนโยบายรถโดยสารเชื่อมสนามบินสู่ชุมชนของกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบก ทั้งนี้ ในส่วนของ บริษัทขนส่งจำกัด จะทยอยเปลี่ยนรถตู้โดยสารให้ครบถ้วนทุกเส้นทางเพื่อเป้าหมายความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน การให้บริการด้วยรถโดยสารขนาดเล็ก ปัจจุบันให้บริการในเส้นทางหมวด 2 กรุงเทพฯ - ต่างจังหวัดทุกเส้นทาง และหมวด 3 ระหว่าง จังหวัดกับจังหวัด เฉพาะเส้นทางที่มีจุดจอดรับ – ส่งผู้โดยสารระหว่างทาง โดยผู้ประกอบการเดิม ได้ทยอยนำรถโดยสารขนาดเล็กเข้ามาวิ่งทดแทนรถตู้โดยสารสาธารณะ เพิ่มมากขึ้นสำหรับเส้นทางหมวด 1 และ หมวด 4 ที่ให้บริการในกรุงเทพมหานครและในภูมิภาค รวมถึงเส้นทางหมวด 3 วิ่งระหว่าง จังหวัดกับจังหวัด ที่ไม่มีจุดจอดรับ - ส่งผู้โดยสารระหว่างทาง ยังคงให้บริการโดยรถตู้สาธารณะเช่นเดิม แต่จะเริ่มทยอยนำรถโดยสารขนาดเล็กเข้ามาวิ่งทดแทนรถตู้ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
    

รู้จักรถโดยสารขนาดเล็ก เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยมากขึ้น