สมาคมวอลเลย์บอล ลงนามความร่วมมือกับ คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ พัฒนาบุคลากรลูกยางตั้งแต่ระดับยุวชนจนถึงรุ่นใหญ่

รองศาสตราจารย์ ดร.กำพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยร.ท.ชาญฤทธิ์ วงศ์ประเสริฐ รองประธานสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย และ ดร.กฤษฎา ปานะเสรี ประธานฝ่ายวอลเลย์บอลชายหาด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการวิจัยด้านกีฬาร่วมกัน ระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ที่ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายคำนึงถึงความสำคัญของการร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรกีฬา ทั้งด้านความรู้ทางวิชาการ และทักษะการฝึกปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาวอลเลย์บอล การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ และพัฒนาการทำวิจัยร่วมกันในระดับชาติและนานาชาติ 

นายสมพร ใช้บางยาง กล่าวว่า “เป็นความร่วมมือที่ดีระหว่างสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการช่วยเติมเต็มสิ่งที่สมาคมยังขาดอยู่ โดยเฉพาะในเรื่องของวิชาการการกีฬา, วิทยาศาสตร์การกีฬา, กายภาพ, โภชนาการ ที่เกี่ยวกับกีฬาทั้งหมด”

“หวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะขยายผลไม่ใช่แค่ระดับบน แต่จะเห็นผลไปถึงระดับรากหญ้า ก็คือการพัฒนาบุคลากรวอลเลย์บอล ไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกสอน นักกีฬา ตั้งแต่ระดับยุวชน เยาวชน ได้นำเอาความรู้วิชาการต่างๆไปเพิ่มพูนทักษะให้พวกเขา จะได้ช่วยกันวางพื้นฐานที่ดี ให้กับนักกีฬาระดับยุวชน เยาวชนได้เติบโตขึ้น เป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคตติ เพื่อให้นักกีฬามีความพร้อม, ศักยภาพ มากยิ่งขึ้น ซึ่งความร่วมมือตรงนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องการลงทุนใดๆ เราจะร่วมมือกันเพื่อให้กีฬาวอลเลย์บอลมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี”