พิธีมอบรางวัลคนมวยงาน"เชิดชูเกียรติ วันมวยไทยแห่งชาติ" ครั้งที่ 6 ศรีสะเกษ ฉัตรชัย เพชรเมืองชล คว้ารางวัลสุดยอดมวยปี2560

 

เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 “การกีฬาแห่งประเทศไทย” (กกท.) โดย “สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย” ได้จัดงาน "เชิดชูเกียรติ วันมวยไทยแห่งชาติ" ครั้งที่ 6 เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการมวยไม่ว่าจะเป็นรุ่นอดีตหรือปัจจุบัน ให้แฟนกีฬาชาวไทยได้รับทราบ เพื่อเป็นการสร้างคุณค่า สร้างความประทับใจให้กับคนในวงการมวย ที่ได้ร่วมกันต่อสู้รักษาศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยๆ รวมทั้งการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย รวม 12 สาขารางวัลรวม 51 รางวัล
          
สำหรับงาน "เชิดชูเกียรติ วันมวยไทยแห่งชาติ" ครั้งที่ 6 นี้ มี นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ที่ปรึกษารับมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วย นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ( กกท.) , คณะผู้บริหารจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) รวมทั้งตัวแทนจากบุคคลใน Hall of Frame อีก 9 คนที่ให้เกียรติมาร่วมงาน และสื่อมวลชนจำนวนมากที่มาร่วมงาน
            
โดยการคัดเลือกผู้ที่จะได้รับรางวัล "เชิดชูเกียรติ วันมวยไทยแห่งชาติ" ครั้งที่ 6 นี้การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ในวงการกีฬามวย และสาขาที่เกี่ยวข้องมาร่วมพิจารณาความเหมาะสมด้วย ได้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกบุคคลกีฬามวยสาขาต่างๆ อย่างละเอียด และเหมาะสมกับรางวัลที่สุด ก่อนที่จะคัดเลือกมา โดยผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆ

สำหรับรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลงานเชิดชูเกียรติวันมวยไทย ครั้งที่ 6 แบ่งเป็น 12 ประเภทรางวัล จำนวน 51 รางวัล ประกอบด้วย

1. รางวัลมวยไทยอาชีพดีเด่น
1.1 นักมวยไทยอาชีพดีเด่น (ชาย) นายใหม่ กล้าหาญ (เพชรเมืองชล ก.ธนะโชติ)
1.2 นักมวยไทยอาชีพดีเด่น (หญิง) นางสาวสุธิตา กลิ่นลูกอิน (น้องบิวส์ ท.เทพสุทิน)
1.3 ผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพดีเด่น พ.อ. พงษ์พันธุ์ รัตนสุนทร
1.4 หัวหน้าค่ายมวยดีเด่น นายสุนทร สุนทรวิภาต (ค่ายมวย อ.ขวัญเมือง)
1.5 ผู้จัดรายการแข่งขันมวยไทยอาชีพดีเด่น นายสมหมาย สกุลเมตตา
1.6 นายสนามมวยดีเด่น นายอำนวย เกษมบำรุง(นายสนามมวยเวทีมวยนานาชาติรังสิต)
1.7 คู่มวยดุเดือดดีเด่น ก้องธรณี  ส.สมหมาย กับ เทพทักษิณ ศ.ศรสิงห์
1.8 นักมวยไทยอาชีพดาวรุ่งดีเด่น (ชาย) นายอภิธาน พรศรี (คมเพชร ศิษย์สารวัตรเสือ)
1.9 นักมวยไทยอาชีพดาวรุ่งดีเด่น (หญิง) นางสาวนิลดา มีคุณ(เพชรจีจ้า อ.มีคุณ)
1.10 นักมวยไทยอาชีพผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยดีเด่น นายพงศธร เรืองน้อย 
      (คมปฏัก ซินบี มวยไทย)
 
2. รางวัลมวยสากลอาชีพดีเด่น
2.1 นักมวยสากลอาชีพดีเด่น (ชาย) นายวิศักดิ์ศิลป์ วังเอก(ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น)
2.2 ผู้ฝึกสอนมวยสากลอาชีพดีเด่น นายโชคชัย พิสิษฐ์วุฒินันท์
2.3 ผู้ตัดสินมวยสากลอาชีพดีเด่น นายมณฑล สุริยะจันทร์
2.4 ผู้จัดการนักมวยสากลอาชีพดีเด่น นายสุรชาติ พิสิฐวุฒินันท์  
2.5 ผู้จัดรายการแข่งขันมวยสากลอาชีพดีเด่น นายเอกรัฐ ไชยโชติช่วง
2.6 หัวหน้าค่ายมวยสากลอาชีพดีเด่น นายชัยสิทธิ์ คงเกียรติก้อง(ค่ายมวยมีนะโยธิน)
 
3. รางวัลมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น
3.1 นักมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น (ชาย) นายศุภชัย หมื่นสังข์
3.2 นักมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น (หญิง) นางสาวหยาดรุ้ง เต๊ะหิรัญ
3.3 ผู้ฝึกสอนมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น นายสราวุธ สิงห์อินทร์
3.4 ผู้ตัดสินมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น นายภักดี บุญกิจ
3.5 ผู้จัดการนักมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น ผศ.ลือชา สุบรรณพงษ์
3.6 หัวหน้าค่ายมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น พลตรี ศุภณัฐ แก้วหิรัญ
 
4. รางวัลมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น
4.1 นักมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น (ชาย) สิบเอก ฉัตร์ชัย บุตรดี
4.2 นักมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น (หญิง) นางสาวธันย์ชนก ศักดิ์ศรี
4.3 ผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น พันจ่าตรี สุบรรณ์ พันโนน
4.4 ผู้ตัดสินมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น นายเกรียงศักดิ์ แก้วเนตร
4.5 ผู้จัดการนักมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น พลตรี ศุภณัฐ แก้วหิรัญ
4.6หัวหน้าค่ายมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น นายณรงค์ศักดิ์ ครุภัณฑ์ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
 
5. รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น
5.1 สื่อสิ่งพิมพ์ดีเด่น หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (กีฬาเดลินิวส์)         
5.2 สื่อโทรทัศน์ดีเด่น สถานีโทรทัศน์ ทรู โฟร์ยู 24 รายการมวยมันส์วันศุกร์ 
 เวทีมวยนานาชาติ รังสิต
5.3 สื่อวิทยุดีเด่น นายสำเริง แก้วม่วง รายการมวยไทยกลุ่มพลังใหม่  
สถานีวิทยุกองพลที่ 1 ร.อ. เอ.เอ็ม 999
5.4 สื่อมวลชนอาวุโสดีเด่น นายจรูญ วานิชชา (ไทยรัฐกราวกีฬา) 
5.5 สื่อกีฬามวยดีเด่น นายนฤเบศร์ ถนิมพาสน์ (กีฬาเดลินิวส์)
 
6. รางวัลปูชนียบุคคลกีฬามวยดีเด่น
6.1 พลเรือเอก ปรีชาญ จามเจริญ
6.2 พันเอกพิเศษ บุญส่ง เกิดมณี
 
7. รางวัลผู้ทรงคุณค่ากีฬามวยดีเด่น
7.1 นายสัมพันธ์  หมั่นกิจ ( พันทิพย์ แก้วสุริยะ)
7.2 นายวิกรม  สรรพนา ( แสนชัย เทอดไทย)
7.3 ร.ต.ประทีป  ชาวโพธิ์คอย (เดชไทย ราชเดช)
7.4 นายอนันต์  เจริญสุข (อนันตเดช ศิษย์หิรัญ )
 
8. ผู้อนุรักษ์มวยไทยโบราณดีเด่น
8.1 พันเอก อำนาจ พุกศรีสุข
 
9. ผู้ปิดทองหลังพระในวงการกีฬามวยดีเด่น
9.1 นายคมชาญ กองทอง

10. รางวัลไหว้ครูมวยไทยสวยงามดีเด่น
10.1 ไหว้ครูสวยงาม (ชาย) นายอภิลักษ์ ไผ่ล้อม (ยอดขุนศึก ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)
10.2 ไหว้ครูสวยงาม (หญิง) นางสาวธัญญารัตน์ ใจกลม(มารีญา ช.ธนาภรณ์)

11. ผู้เผยแพร่ศิลปะมวยไทยในต่างประเทศดีเด่น
11.1 นายนภพดล ลำภา
11.2 นายบุญสิทธิ เมฆสวรรค์บำรุง  

12. สถานประกอบการกีฬามวยดีเด่น
12.1ค่ายมวยไทยอาชีพดีเด่น ค่ายมวย ส.สมหมาย
12.2 ค่ายมวยสากลอาชีพดีเด่น ค่ายมวยนครหลวงโปรโมชั่น
12.3 ค่ายมวยไทยสมัครเล่นดีเด่น สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
12.4 ค่ายมวยสากลสมัครเล่นดีเด่น ชมรมกีฬามวยสากลสมัครเล่นกองทัพบก
12.5 หน่วยงานภาคเอกชน บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ที่ส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวย
12.6 สนามมวยดีเด่น  สนามมวยเพชรบัญชา สมุย