ครบรอบ 40 ปี โรงพยาบาลธนบุรี ได้จัดทำโครงการเพื่อสังคม(CSR)

          ครบรอบ 40 ปี โรงพยาบาลธนบุรี ได้จัดทำโครงการเพื่อสังคม(CSR) “40 ปี ตรวจคัดกรองโรคน้ำเกินในโพรงสมอง(NPH) ฟรี 40 ราย” โดยการตรวจเอ็กซเรย์สมองด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง คิดเป็นมูลค่ากว่า 300,000 บาท ปัจจุบันโรคน้ำเกินในโพรงสมอง(NPH) มีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงเป็นโรคนี้คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป โรคน้ำเกินในโพรงสมอง(NPH) คือ สภาวะที่การดูดซึมของน้ำผิดปกติทำให้มีน้ำคั่งดันโพรงสมองให้โตผิดปกติ และเกิดภาวะน้ำเกินในโพรงสมอง ซึ่งโรค NPH นี้เป็นไปตามภาวะความเสื่อมที่ทุกคนต้องเป็นหากมีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป ทำให้มีอาการ เดินช้าก้าวไม่ออกจนอาจเดินไม่ได้เลย ยกขาไม่พ้นจากพื้น เดินซอยเท้า ทรงตัวไม่ดี ล้มบ่อย สมองเสื่อม หลงลืม พูดน้อย ตอบสนองช้า นอนมาก ปัสสาวะราด หากตรวจพบได้เร็วสามารถให้การรักษาให้อาการต่างๆหายได้และกลับมามีสุขภาวะที่ดี
 
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเขาร่วมโครงการได้ดังนี้
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
- อายุตั้งแต่ 75 ปี(นับปี พ.ศ.เกิด) 
- มีอาการเบื้องต้นของโรคร่วมด้วย(ตามเกณฑ์คัดกรองเบื้องต้นโดยพยาบาล)
 
ขั้นตอนการสมัครเพื่อลงทะเบียน
  1. รับสมัครทางโทรศัพท์เท่านั้น ได้ที่ โทร. 02-487-2000 ต่อ 7870 ศูนย์ประสาทและสมอง
  2. แจ้งรายละเอียดต่างๆ ตามที่เจ้าหน้าที่พยาบาลขอข้อมูล
  3. เจ้าหน้าที่พยาบาลที่รับลงทะเบียนจะพิจารณาและแจ้งให้ทราบทันทีว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่
  4. หากเข้าเกณฑ์เจ้าหน้าที่จะนัดหมายพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรอง และแจ้งเตรียมเอกสารตามที่ราชการออกให้เพื่อยืนยันตัวตนและอายุ 
เงื่อนไขและหมายเหตุ
- การตรวจคัดกรองประกอบด้วยการตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และการตรวจสมองด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์(CT Scan)
- การสั่งตรวจสมองด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์(CT Scan) เป็นไปตามวินิจฉัยของแพทย์เท่านั้น
- ไม่เสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าแพทย์ ค่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง เท่านั้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆหลังการตรวจวินิจฉัย หรือค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่ 16 พ.ย. – 16 ธ.ค. 2560 หรือจนกว่าจะครบ 40 ราย
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/GHD2up