(Lanna Trip : อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย) ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการค้า การลงทุน Logistics รองรับการเชื่อมโยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ปีงบประมาณ 2560 ณ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน พ.ศ.2560

          นาง พิมล ปงกองแก้ว พาณิชย์จังหวัดเชียงราย  นายอำเภอเชียงของ ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวง บ่อแก้ว สปป.ลาว และคณะ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดงาน “การเชื่อมโยงหมู่บ้านค้าขายเมืองชายแดน”อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายการส่งเสริมธุรกิจสินค้าเด่นของกลุ่มจังหวัด   (Lanna Trip  :  อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย) ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการค้า การลงทุน Logistics รองรับการเชื่อมโยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ณ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 
          นาง พิมล ปงกองแก้ว พาณิชย์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเชื่อมโยงหมู่บ้านค้าขายเมืองชายแดน ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ได้  และที่สำคัญยิ่งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ชุมชนเมืองชายแดนที่มีศักยภาพทั้งทางด้านการเชื่อมโยงการค้าชายแดน และ การท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม ถือได้ว่าอำเภอเชียงของ เป็น 1 เมือง 2 แบบ ที่มีศักยภาพ  นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและชุมชนของทั้งฝั่งประเทศไทย – สปป.ลาว โดยตรง ร่วมกันสร้างองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ชุมชนบ้านศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ ซึ่งเป็นชุมชนที่ควรค่าแก่การรักษาเอกลักษณ์ของชุมชนที่งดงาม และเหมาะที่จะพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจให้เป็นเมืองค้าขายชายแดนที่เข้มแข็งต่อไป ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร การเสวนา ในหัวข้อ “พัฒนาชุมชนอย่างไรเพื่อเพิ่มรายได้จากการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวของชุมชนใกล้ชายแดน” และมีการจัดพื้นที่สำหรับการออกร้าน ของผู้ประกอบการท้องถิ่นทั้งไทย-สปปลาว