มาแล้วรายชื่อนักกีฬาของแต่ละทีม ที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน วอลเลย์บอลไทย-เดนมาร์ค ซูเปอร์ลีก 2016

การแข่งขันวอลเลย์บอลไทย-เดนมาร์ค ซูเปอร์ลีก 2016 ระหว่างวันที่ 23-28 มีนาคม 2559 ที่เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะ มอลล์ บางกะปิ ซึ่งให้แต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาที่จะเข้าร่วมทำการแข่งขันครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2559

ทั้งนี้รายชื่อทั้งหมดนี้ แต่ละทีมจะมีการตัดออกให้เหลือ 12 คน ก่อนการแข่งขันในแต่ละนัด

ประเภททีมหญิง
สุพรีม-ชลบุรี-อีเทค

1. สุพัตรา ไพโรจน์
2.  ปิยะนุช แป้นน้อย
3.  วิภาวี ศรีทอง
4. ศศิวิมล แสงปาน
5. แอชลีย์ เฟรเซอร์ (สหรัฐอเมริกา)
6. พัชราภรณ์ สิทธิศาสตร์
7. บัวลี เจริญศรี
8.  วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์
9. น้ำผึ้ง คำอาจ
10. ชไมพร โภคำ
11. วรรณพร พิชพรม
12. ปริญญา พานแก้ว
13. วัชรียา นวลแจ่ม
14. อัจฉราพร คงยศ
15. ทิพย์วิมล ภูคงน้ำ
16. มาร์ซินญ่า (บราซิล)
17. รัตนาภรณ์ สนวนรัมย์
18. การ์เมน โกคาร์ (สโลวีเนีย)

ผู้ฝึกสอน น.ท.ณัฐพนธ์ ศรีสมุทรนาค

พีเอสแอล ออล สตาร์ (ฟิลิปปินส์)
1. เร แคททรินา ดิมาคูลังแกน
2. เอพริล รอส ฮิงพิต
3. เจนนิลิน เรเยส
4. เมลิซซ่า โกฮิง
5. คามินา อาคานอน
6. เรเชล แอนน์ ดาควิส
7. ชาร์เลน ครูซ
8. สเตฟานี่ เมอร์คาโด
9. เจเน็ต พาเนกา
10. อาบิเกล มาราโน
11. ไมก้า แองเจล่า ออร์ติซ
12. ไอซ่า ไมโซ-พอนติลลาส์
13. มิเชลล์ เธเรซซ่า กูมาบาโอ
14. ฟราสเซส ซิเนีย โมลิน่า

ฮ่องกง
1. YAU CHING
2. TAM WING TUNG
3. LO MEI KEI
4. TAM HIN CHING RACHEL
5. TSANG    SZE NGA
6. TAI ON KI
7. YEUNG SAU MEI
8. CHIM WING LAM
9. LO KA YAN
10. CHOW    YIN LAM
11. LEE PUI SHAN
12. LAW HO FUNG THYLLIS
13. LUNG TSZ WANG
14. LAM YEE TING
15. CHEUNG SZE WING
16. TSUI KA YEE
17. PANG WING LAM
18. IP HOI LUN HELEN
19. POON    HIU LING
20. SIU HO YAN

ผู้ฝึกสอน LI YUK HING

นครราชสีมา
1. ยุพา สนิทกลาง
2. ณัฐฐริกา จูมศิลา
3. สิริมา มานะกิจ
4. ปภารัตน์ โคตรชุม
5. อรอุมา สิทธิรักษ์
6. หัตถยา บำรุงสุข
7. พลอยไพลิน ก้านกลาง
8. ปิยธิดา ธีรัชจิโรช
9. ชนิดา มีชัย
10. วณิชยา หล่วงทองหลาง
11. ลำใย จันทร์สด
12. พนิดา อาจเวทย์
13. เยาวลักษณ์ มหาอ้น
14. ปรียา หินดำ
15. ชุติมา ศรีใสแก้ว
16. พรนภัส คงกลาง
17. สุนิสา ปุลาถาเน
18. สุดารัตน์ เอื่อเฟื้อ

ผู้ฝึกสอน น.ต. เผด็จศึก วรรณโชติ

บางกอกกล๊าส
1. มลิวรรณ ปราบณรงค์
2. จอร์แดนน์ สก็อตต์ (สหรัฐอเมริกา)
3. สุทัตตา เชื้อวู้หลิม
4. วิรวรรณ สัตยานุชิต 
5. ปลื้มจิตร์ ถินขาว
6. จั่ม ธิ ธัน ทุ้ย (เวียดนาม)
7. พิมพ์พิลา หมึกขุนทด
8. จรัสพร บรรดาศักดิ์
9. จุฑารัตน์ มูลตรีพิลา
10. พรพรรณ เกิดปราชญ์
11. คารีน่า เคร้าเซ่อ
12. วิฑิตา บาลี
13. รัศมี สุพะมูล
14. ฑิฆัมพร ช้างเขียว
15. วนิดา โคตรเรือง
16. อนงค์พร พรหมรัด
17. ภัทราทิพย์ แสนตระกูล
18. เหงียน ธิ ง็อก ฮัว (เวียดนาม)

ผู้ฝึกสอน กิตติพงศ์ พรชาติยิ่งชีพ

ไอเดียขอนแก่น
1. จิรภา ค้าโค
2. วนัทดา ทองหนุน
3. แก้วกัลยา กมุลทะลา
4. ทัดดาว นึกแจ้ง
5. กรรณิกา สิทธิแพทย์
6. แก้วตา นรมาศ
7. ชุติกาญจน์ พลไชย
8. รพินท์นิภา เคหะฐานคุณานนต์
9. พรทิพย์ แสนตรง
10. โสรยา พรมหล้า
11. กรรณิการ์ ธีปะโชติ
12. กิตติยากร ผ่านสำแดง
13. เอ็มอร พานุสิทธิ์
14. ฉัตรสุดา นิละภา
15. สุรัสวดี บุญยืน
16. คัทลีย์ ปิ่นสุวรรณ

ผู้ฝึกสอน ชำนาญ ดอกไม้

คิง-กรุงเทพมหานคร
1. ลีลาวรรณ สุโคตร
2. วราภรณ์ ภูมิเจริญ
3. สิริพร สุขเสน
4. ศิรินทรา สีสุมา
5. เดือนเพ็ญ อารีเหลือ
6. นิตยา ด้วงพิลา
7. จิราพร นนยะโส
8. ธนาภรณ์ นุศาสตร์สังข์
9. สนธยา แก้วบัณฑิต
10. ธิดารัตน์ เพ็งวิชัย
11. สุมาลัย ประสพสุข
12. กุลภา เปี่ยมพงษ์สานต์
13. ขวัญจิรา ยุทธไกร
14. อริสา พรมนก
15. อนิสา ยอดพินิจ
16. ชุติมณฑน์ สากร
17. ชนากาน วงษ์ยะปาน

ผู้ฝึกสอน จ.ส.อ.รักษ์พงษ์ จันทร์เจริญ

3BB นครนนท์
1. สุจิตรา โพธิ์สม
2. สุวัจณีย์ แก่นสา
3. ฑิชาญา บุญเลิศ
4. สุนิสา ศรีนวล
5. รุจิรา อุกาสี
6. กัตติกา แก้วพิน
7. นฤมล ขานอัน
8. วาสนา สว่างศรี
9. ชัชชุอร โมกศรี
10. โคลอี้ มันน์ (สหรัฐอเมริกา)
11. พิมพิชยา ก๊กรัมย์
12. บังอร วรรณประภา
13. ศศิภาพร จันทวิสูตร
14. กาญจนา กุไธสง
15. จันทนา ชาญชาติ

ผู้ฝึกสอน ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต อินเลี้ยง

ประเภททีมชาย
วิง 46-เอ็นเค ฟิตเนส

1. กิตติคุณ ศรีอุทธวงศ์
2. ยธีรศักดิ์ นาคประสงค์
3. ศุภชัย ศรีภูมิ
4. อดิพงษ์ ผลภิญโญ
5. สันติ สมสุข
6. กฤษดา ศรีงาม
7. นรา จันทร์แก้ว
8. สตีเฟ่น ฮันท์ (แคนาดา)
9. ศุภชัย ประจง
10. อมรเทพ คนหาญ
11. ขวัญชัย สอนศิริ
12. ณรงค์ฤทธิ์ จันภิรมภ์
13. อภิสิทธิ์ มาตตา
14. ธนศักดิ์ ปาสานะเต
15. ธนันต์ทัศน์ จันศรี
16. เอกวีย์ บางศรี
17. วิทยา วันคอยท่า
18. มนตรี พรมน้อย

ผู้ฝึกสอน พ.อ.อ.กำพล ศรีโพธิ์

เกษตรศาสตร์ วีซี
1. อมร คงบุญ
2. กฤษณะ เล็กเพ่อ
3. สิทธิชัย โพชะกะ
4. วุฒิพงศ์ โชติการ
5. โชติวัฒน์ ติ้วสุวรรณ
6. ศุภชัย เทียมจันทร์
7. กวิศ นามเสนา
8. วุฒิชัย เสื่อนไธสง
9. สมเกียรติ สมบัติ
10. วัฒนชัย ปานขุนรักษ์
11. อดิพงษ์ แซ่อึ๋ง
12. ธีรราช วงศ์มุสิทธิ์
13. ญาณาธิป เหลืองวิไล
14. ธนัญชัย สงวนกุล
15. ยุทธนา ดีรักษา
16. ณัฐวุฒิ สิงห์ทวีศักดิ์
17. ธนโชติ ทันธวัตน์
18. ชุติพงษ์ ศุกรโยธิน

ผู้ฝึกสอน เจริญ จันทร์เจิรญใจ

ชลบุรี-อี.เทค-แอร์ฟอร์ซ
1. จิรายุ รักษาแก้ว
2. พลวัฒน์ นิตย์คำหาญ
3. นัฐพงษ์ เกษาพันธ์
4. ฉัตรมงคล ประเกตุแก้ว
5. พาโบล เฟร์นันโด (บราซิล)
6. คณิต ศิลปศร
7. ภูสิทธิ โพธินรินทร์
8. อาทิตย์ แก้วอ่อนใส
9. อนุชิต ภักดีแก้ว
10. มาวิน มณีวงษ์
11. กิติศักดิ์ แสงสี
12. อานนท์ จายไธสง
13. กันตพัฒน์ คูณมี
14. สราญจิต เจริญสุข
15. พิษณุ หารคำตัน
16. ภูวพล โสภาพล
17. กฤษฎา นิลไสว
18. ธนารักษ์ เรือนศรี

ผู้ฝึกสอน น.ท.มนต์ชัย สุภจิรกุล

ศรีสะเกษ
1. กฤษดา ฉันไชย
2. ชัยณรงค์ ด้วงทอง
3. สุทธิรักษ์ ภูพาที
4. ภานุวัฒน์ จันตะ
5. ไกรสร กุคำลา
6. ภัทรพงศ์ ศรีพล
7. ทองสุข รัชนีกรรัศมี
8. จีระศักดิ์ มาลัยแดง
9. ณัฏฐ์วัฒน์ อนุสุริยา
10. จักรกริช ปรีสว่าง
11. ปรีดา ภาวะพรม
12. ยธรรมภัทร อนันตกาล
13. ณัฐวุฒิ บุญคา
14. ปัญญาวุฒิ โคตรไชย
15. วิทยา ละลง
16. ภาคภูมิ ตันสร้าง
17. วิสันต์ ทองลักษ์
18. เกียรติกูล ใจแสน

ผู้ฝึกสอน ลอราช ทนทองคำ

เซนไซ เทศบาลเมืองราชบุรี วีซี
1. กร นันบุญ
2. มนตรี แหวนประดับ
3. ทศพล มหาวิเชียร
4. วุฒิพร อยู่คง
5. ณัฐพล กล้าหาญ
6. ศิวัช ศิริพงษ์
7. ทนงศักดิ์ ขวัญชัย
8. ณัฐนนท์ อินเขียว
9. พงษ์พัฒน์ แสงอุไร
10. เฉลิมเกียรติ เพ็ชรคู่
11. พิทยา สาแก้ว
12. มนตรี พ่วงลิบ
13. สุเมธี ทองปลิว
14. ชนาธิป จำปาเสน

ผู้ฝึกสอน ดนุพล เนื่องช้าง

นครราชสีมา
1. ไกรสร ศรีทา
2. ณัฐพล หงษ์ไธสง
3. วันชัย ทัพวิเศษ
4. เมียว มิน อู (พม่า)
5. อาทิตย์ วงศ์ธร
6. ยุรนันท์ บัวแดง
7. อ่อง ทู (พม่า)
8. นันทวุฒิ แตงกระโทก
9. อนุชา ปิ่นสุวรรณ
10. พิทักษ์ อู่สูงเนิน
11. กิติพงษ์ สุขศาลา
12. ธนภัทร เจริญสุข
13. วุฒิไกร ตอรบรัมย์
14. จักรกฤษณ์ จันดาหัวดง
15. บุญญฤทธิ์ วงศ์ธร
16. วุฒิชัย สุขศาลา
17. นาย รัชชานนท์ ไชชลาแสง
18. กฤษฎา สมคะเน

ผู้ฝึกสอน น.ต. เผด็จศึก วรรณโชติ

ติดตามชมวอลเลย์บอลไทย-เดนมาร์ค ซูเปอร์ลีก 2016 ที่เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ ระหว่างวันที่ 23-28 มีนาคม 2559 ถ่ายทอดสดทางช่อง SMMTV