สมาคมลูกยาง เผยรายชื่อนักกีฬาทั้ง 16 สโมสร ในการแข่งขันอะคาเดมีลีก 2021 ออกมาเรียบร้อย

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ยืนยันรายชื่อนักกีฬาทั้ง 16 สโมสร ในการแข่งขัน SAT วอลเลย์บอลอะคาเดมีลีก ครั้งที่ 6 ปี 2021 ระหว่างวันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2563 ที่เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ

ประเภททีมชาย
กลุ่ม เอ

1. นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี
2. เกาะกูดคาบาน่า
3. เอเชีย จีเอส สมุทรสาคร
4. วิสาขา

กลุ่ม บี
1. ปริ้นซ์
2. ไดมอนด์ ฟู้ด วีซี
3. พิษณุโลก วีซี
4. แอร์ฟอร์ซ

ประเภททีมหญิง
กลุ่ม เอ

1. โปรเฟล็กซ์ วีซี
2. 3BB นครนนท์
3. นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี
4. ขอนแก่นสตาร์ วีซี

กลุ่ม บี
1. อาร์เอสยู วีซี
2. โอพาร์ท 369 วีซี
3. ไดมอนด์ ฟู้ด วีซี
4. สุพรีม

ประเภททีมชาย
แอร์ฟอร์ซ

1. (1.) ณัธพงศ์ บุญช่วยเจริญ (C)
2. (3.) ศูภณัฐ  เพียรดี
3. (4.) บุรินทร์  คำโนนกอก
4. (5.) ธีรเมธ ปัดทำ
5. (6.) ธนวุฒิ เจิมขุนทด
6. (7.) จิรภัทร สมน้อย
7. (8.) สุรเกียรติ พาลี
8. (9.) ชญานนท์ ชำนาญป่า
9. (10.) ปฐพี คำจันทน์
10. (11.) ณัฐวุฒิ คุณล้าน
11. (12.) พุทธิพงษ์ พันธุ์อินทร์
12. (13.) ธนบดี พลเสนา
13. (14.) พงศธร ถังนอก
14. (15.) สิทธิโชค วิชาคำ
15. (16.) นัฐพล พิมพา
16. (17.) สายฟ้า ประทุม
17. (18.) ธนพล มีพวง
18. (19.) บูรพา หารฟ้า

ผู้จัดการทีม : พลอากาศโท ชาติชาย  รอดบุญพา           
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายศราวุธ  ฉิมวิเศษ

เอเชีย จีเอส สมุทรสาคร
1. (1.) ณัฐวุฒิ กมล
2. (2.) ธนาวุฒิ พิกุลสรี
3. (3.) วัชรกูล ทิพย์พระ
4. (4.) ไตรวัตน์ พาบุดดา
5. (5.) เกียรติภูมิ รามสิน
6. (6.) นครินทร์ อุติลา
7. (7.) พงศ์พล ศักดิ์ศรีกรม
8. (8.) ศักรินทร์ อุตตะมะ
9. (9.) ปิยนันท์ ธุระทำ
10. (10.) ศรายุทธ เดชพละ
11. (11.) เตรียมศักดิ์ พรหมรี
12. (12.) อดิสรณ์ ชำนาญ
13. (13.) อนันดา กลิ่นหอม
14. (14.) ธวัชชัย รามคม
15. (15.) สุริยะ ทองสี
16. (16.) โชคอนันต์ ธรรมลุน (C)
17. (17.) นพรัตน์ ยิ่งเชิดสุข
18. (18.) สัมพันธุ์ เหล็กใหล

ผู้จัดการทีม : ว่าที่ ร.ต.รังสฤษดิ์ ศรีสวัสดิ์
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายจิตตรัตน์ ตระกูลแก่นเพ็ชร

ไดมอนด์ ฟู้ด วีซี
1. (1.) สุวิทย์ อาบูบาก้า โซว์ (C)
2. (2.) โอภาส ทองจิตร์
3. (3.) วิศวะ ดงแก้ว
4. (4.) ปิยะ ควบพิมาย
5. (5.) ภูริ ฉันทอภิชัย
6. (6.) สุรินทร์ธร อินทร์ยก
7. (7.) การัณย์ สีหานนท์
8. (8.) พงศ์พล ไสสา
9. (9.) ชูศักดิ์ ภูมิอ่อน
10. (10.) ธรรมธร มิ่งมูล
11. (11.) ธนา สีผา
12. (12.) ธนาวุฒิ ศรีวรรณแก้ว
13. (13.) เอกวรกร พรหมเสน
14. (14.) เทพทัต อรรถสาร
15. (15.) ปภังกร ปริตต์วรภัทร
16. (16.) อภิชาติ ดวงจันทร์
17. (17.) จักรพันธ์ วิรุณภักดี
18. (18.) กฤษณพงษ์ คำภาเวียง

ผู้จัดการทีม : นายเดชา สุวลักษณ์
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : เรืออากาศตรี สมบูรณ์ นาคผึ่ง

เกาะกูดคาบาน่า
1. (1.) ไกรราช ตุ้ยศักดา
2. (2.) พลกฤต สาชิต
3. (3.) อิทธิพงษ์ พงษาพัฒน์
4. (4.) สหโชค ปินะถา
5. (5.) สหพัฒน์ แก้วนาคผ่อง
6. (6.) จีระศักดิ์ นามสอน
7. (7.) ชนุตย์ มะลิทอง
8. (8.) ณัฐนันท์ คะอังกุ
9. (9.) มนต์มนัส สาสร้อย
10. (10.) ธนกร คัณทักษ์
11. (11.) ธนพล สามารถ
12. (12.) เชิดชัย ฉิมพิภพ (C)
13. (13.) อโนทัย วันนา
14. (14.) ตะวัน คงบุตร
15. (15.) ณัฐพนธ์ เต็มราม
16. (16.) จักรี อุดมประเสริฐ
17. (17.) นพวิชญ์ พุทธรงค์
18. (18.) ชาญชัย กันหาสียา

ผู้จัดการทีม : นายประสาน กองทอง
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายอนุเชษฐ์ ดำด้วงโรม

นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี
1. (1.) จิรวัฒน์ สุวรรณปักษ์
2. (2.) อภิชาติ สุดรัมย์
3. (3.) วิทวัส พลแสน
4. (4.) จิตติพัฒน์ ผิวรัตน์
5. (5.) ปกรณ์ศักดิ์ อุทธาหรณ์
6. (6.) อภิสิทธิ์ ทาแปง
7. (7.) อภิสิทธิ์ ว่ามา
8. (8.) ปราโมทย์ ยศสันเทียะ (C)
9. (9.) เกษม เกิดพงษ์
10. (10.) นครินทร์ เสตา
11. (11.) สุทธิภัทร เสตา
12. (12.) จีรภัทร เขตเจริญ
13. (13.) กิตติพงศ์ สังศักดิ์
14. (14.) ชาคริส ศรีเมฆ
15. (15.) วีรยุทธ ตุ่มงามวงศ์
16. (16.) ทิวากร สีหนาม
17. (17.) ดิษรุจ หอมดวง
18. (18.) ณราธร เมืองโคตร

ผู้จัดการทีม : นางสาวดวงจิต สนิทกลาง
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายจิตติ ชัยสงค์

พิษณุโลก วีซี
1. (1.) อัครชัย แก้วน้ำอ่าง
2. (2.) พงศธร พิพัฒ
3. (3.) สุทธิราช ธนานิตย์
4. (4.) กฤษฏิกร บุญสุข
5. (5.) ณภัทร โสมสุ่ย
6. (6.) ธีระชัย ภารสุวรรณ์ (C)
7. (7.) เทพพิรุณ แซนพิมาย
8. (9.) รัฐภูมิ ชุมพล
9. (10.) สุทธิรักษ์ ตุ้นชิ้น
10. (11.) ภานุพงศ์ คำภูมี
11. (12.) ธนพล อ่อนวัน
12. (13.) ธรรมรัตน์ สมพงษ์
13. (14.) ทรงยศ ศุภษร
14. (15.) กันต์ดนัย สดวกดี
15. (16.) วีรภัทร บุญมาศ
16. (17.) อิทธินนท์ มั่งมา
17. (18.) สรชัช โฉมเฉลา
18. (19.) ชุติพงศ์ ม่วงเก่า

ผู้จัดการทีม : เภสัชกร อนุรักษ์ บัวแก้ว, นายอุเทน โลหะกิจ    
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายก้องภพ สวนกลั่น

ปริ้นซ์
1. (1.) ศิครินทร์ รานศรี
2. (2.) จักรกริช ถนอมน้อย (C)
3. (3.) ณฐกร เหลืองวัฒนวิไล
4. (4.) ปัณญา จันทร์สงค์
5. (5.) จักรกฤษณ์ สุขวงค์
6. (6.) ธีรพงศ์ รอดสีเสน
7. (7.) ปัญญา บุตรสัมฤทธิ์
8. (8.) สรธัญ เสียงหวาน
9. (9.) อภิรักษ์ วิจิตรธาดา
10. (10.) สุวรรณภักดี เพ็ชรทวี
11. (11.) วัชรพล ตีตรา
12. (12.) อัสฎาวุฒ รินทอง
13. (13.) ศิริโชค รมวิชัย
14. (14.) ณัฐภัทร สิทธิรัตน์
15. (15.) เกรียงไกร ศรีอุดม
16. (16.) ศวยส อินทบาล
17. (17.) รัฐพล เสนาไทย
18. (18.) อภิมุข คงถิ่นสถาน

ผู้จัดการทีม : พันตำรวจโท อดิศัย สุภัทโรภาสพงษ์
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายสนั่น อ้นเกตุ

วิสาขา
1. (2.) โป๊โป๊
2. (3.) นครินทร์ อินธนู
3. (4.) ณรงค์ กำชุน
4. (5.) ภูริ แสงทองล้วน (C)
5. (6.) ฐิติกรณ์ บุญประชา
6. (7.) วัชรินทร์ พิทักษ์
7. (8.) กีรติ ไทรสังขปิระภา
8. (9.) ธนภัทร นาวารี
9. (10.) ภูวดินทร์ จันทร์เขียว
10. (11.) วรภัทร เพชรรักษา
11. (12.) สัตตยา วะดีศิริศักดิ์
12. (13.) ธีระวัช งามพร้อม
13. (14.) อับดลเลาะห์ ยีละงู
14. (15.) กิตติพงศ์ มะโนศรี
15. (16.) สาธิต ระโหฐาน
16. (17.) ภานุวัฒน์ เวชเดช
17. (18.) อิศเรศ พลอินทร์
18. (19.) วีรยุทธ ภูแช่มโชติ

ผู้จัดการทีม : นายสาริน ก้านเกตุ
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายเจนวิทย์ โอชาอัมพวัน

ประเภททีมหญิง
3BB นครนนท์

1. (1.) เกวลิน เชื้อเมืองพาน (C)
2. (2.) ศุภรัตน์ ยรรยง
3. (3.) อริสรา ลุนไธสง
4. (4.) อรกานต์ สิงห์ขันธุ์
5. (5.) นันทิกานต์ ธัญญะภู
6. (6.) กัญญาณัฐ พลมะศรี
7. (7.) สุชานันท์ แน่นอุดร
8. (8.) อัมพา สนสุรัตน์
9. (9.) กัลยารัตน์ คำวงษ์
10. (10.) จุฬาลักษณ์ นาเจริญ
11. (11.) ดลพร สินโพธิ์
12. (12.) วริศรา สีทาเลิศ
13. (13.) กันตพร เทพาลุน
14. (14.) สุปรียา เพชรประดับ
15. (15.) พรนภัส ทิพชัย
16. (16.) ธีร์สุดา คำมะโน
17. (17.) จันทิมา นรทัต
18. (18.) เกวลิน แก้วมีสี

ผู้จัดการทีม : นางปารวีย์ หอยสังข์
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายกฤติเดช อาจวิชัย

สุพรีม
1. (1.) สุชาวดี ศรีรักษา
2. (2.) ณัฐมน เหลืองวัฒนวิไล
3. (3.) อชิรญาภรณ์ กำใจบุญ
4. (4.) สิริวัลย์ ดีแก้ว
5. (5.) กนกพร แสงทอง
6. (6.) พรพิมล ฝางแก้ว
7. (7.) ศศิประภา มณีวงษ์ (C)
8. (8.) วนันดา ชุมแวงวาปี
9. (9.) ศศิลักษณ์ หมอกเหมย
10. (10.) อรวรรณ เขียวบม
11. (11.) ธัญพร สีโซ่
12. (12.) สุพัตรา ศรีระษา
13. (13.) กัญญาณัฐ ลีโพนทอง
14. (14.) ชญานิศ ชำนาญบึงแก
15. (15.) นครินพร บุดดา
16. (17.) อักษร บุญลอด
17. (19.) ชุติมา มาค่าย
18. (20.) ปนัดดา ไชยเพชร

ผู้จัดการทีม : นายธนดิศ  ประสพเนตร
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายจรัล เนียมทับทิม

อาร์เอสยู วีซี
1. (1.) ณิชากร วันศุกร์
2. (2.) ธัญรดา หอกุล
3. (3.) วทันยา พิมพ์เสนา
4. (4.) อัยยาวีร์ ศรีนิล
5. (5.) ธนวรรณ อรุณเมือง
6. (6.) เธียรธิดา ศิริโสม
7. (7.) วิมลมาศ จันทะโสตถิ์
8. (8.) อัญธิชา รูปสม
9. (9.) พิยดา ตั้นซุ่นหิ้น
10. (10.) รุจจิรา หล่าแสนเมือง
11. (11.) ปวีณา เติมกระโทก (C)
12. (12.) ลักษณาพร สวนขวัญ
13. (13.) นวรัตน์ สร้อนสูงเนิน
14. (14.) พิชญาพร สมใจเพ็ง
15. (15.) กัญญาวีร์ เจริญศรี
16. (16.) พรหมพร สร้อยพรม
17. (17.) จุฑารัตน์ คำลือ
18. (18.) ไดลดา ดวงเพชรแสง

ผู้จัดการทีม : นายฑีรพล หนูทา
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายเฉลิมชาติ รุจิเชาว์

โปรเฟล็กซ์ วีซี
1. (1.) ธิดารัตน์ สุทธิ
2. (2.) ธนภรณ์ ปุยสมุทร
3. (4.) ปนัดดา ปู่ช้าง
4. (5.) จุฑามาศ สังข์ยัง
5. (6.) จิระนันท์ หาญจำปา
6. (7.) ปารย์พิชชา สุปริญชาทรัพย์
7. (8.) สาวิตรี โปสันเทียะ
8. (10.) ณัฐกานต์ อินทร์สง่า
9. (11.) นิจฉรา วัดโลก
10. (12.) นุชวรา โอสถประสาท
11. (13.) ศุภิสรา พ่วงแสง (C)
12. (14.) กัญทิมา พรมเมือง
13. (17.) ภัทรภร จันทนิเวศ
14. (18.) วริศรา อัปปะมะโต
15. (20.) กัลยา รักวิทยา
16. (23.) วรินทร กิ่งแก้ว
17. (24.) สุมิตรา ประพันธ์บัณฑิต
18. (25.) เอมิกา บรรดาศักดิ์

ผู้จัดการทีม : นายพัฒนะ เทพมาลาพันธ์ศิริ
หัวหน้าผู้ฝึกสอน นายสันทัด นิลรอด

โอพาร์ท 369 วีซี
1. (2.) ภคนันท์ พันธ์จำเริญ
2. (3.) นรัตนันท์ แจ้งอินทร์
3. (4.) กรระวี หมายมั่น
4. (6.) อมลวรรณ มั่นสเดาะ
5. (7.) นิภา สายเมือง (C)
6. (8.) รัชนีกร เซี่ยงย่อง
7. (9.) พิมมาดา โต๊ะพ่อ
8. (10.) จิราภา วงศ์แก้ว
9. (12.) กุลธิดา พลบำรุง
10. (13.) สุรางคณา นาทองหล่อ
11. (14.) ธฤษวรรณ ศุภวิทยานนท์
12. (16.) วิภาดา มิ่งขวัญ
13. (17.) วิชชุตา ปั้นมณี
14. (18.) สมิตา การะเกตุ
15. (19.) นัฐกฤตา เจือกโว้น
16. (20.) นรภัทร ณ พุทธ
17. (21.) รัตติกาล ทองจิตร
18. (22.) ทิฆัมพร พิกุลแก้ว

ผู้จัดการทีม : นายรณฤทธิ์ มงคลรัตน์
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายสุเทพ ทองศรี

นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี
1. (1.) บุรฑริกา ทวีทรัพย์
2. (2.) สุวรรณี เพ็ชรสังหาร
3. (3.) กาญจนา ศรีใสแก้ว
4. (4.) กรรณิกา เพียงตา
5. (5.) พิมพ์ชนก กระแสโสม
6. (6.) บุษยา มาจังหรีด
7. (7.) วรกานต์ สร้างไร่
8. (8.) ณัฐพร โกสีย์
9. (9.) ปพัชญา พลทำ
10. (10.) สุมินตรา วงษ์โก (C)
11. (11.) จันทร์สุดา เกษนอก
12. (12.) วารุณี การรัมย์
13. (13.) อริสรา สุขศาลา
14. (14.) โยษิตา บุญกลาง
15. (15.) รัชนีกร เจียมเกาะ
16. (16.) ณัฐณิชา โอฆพนม
17. (17.) ธิดารัตน์ ทิมนิล
18. (18.) วิรวรรณ มุ่งซ่อนกลาง

ผู้จัดการทีม : นายวิลาศ ดวงเงิน        
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายธนกฤต ชัยภัทรจินดา

ขอนแก่นสตาร์ วีซี
1. (1.) จิดาภา วันเจริญสุข
2. (2.) ณิชกานต์ มาลัยรักษ์
3. (3.) พิมพกานต์ เกิดผล
4. (4.) วารีนิธ หุ่นทอง
5. (5.) พิมลพร กาละแสง
6. (6.) วัลคุ์วดี พรมย้อย (C)
7. (7.) ชุติกาญจน์ ทินปราณี
8. (8.) กนกวรรณ ภูมิชาติ
9. (9.) อรสา เผือกนอก
10. (10.) สุจิตรา หนูแก้ว
11. (11.) ศดานันท์ พันธ์โต
12. (12.) สิริลักษณ์ ณะอุบล
13. (13.) ชฎาพร เปรมเจริญ
14. (14.) ภัทรลภา แสงดารา

ผู้จัดการทีม : นายปัญญา พลยุทธ
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายณรงค์ฤทธิ์ เว้นบาป

ไดมอนด์ ฟู้ด วีซี
1. (1.) จิราภา อาจเพ็ชร (C)
2. (2.) ปภาดา เอ่งหลี
3. (3.) วรัทยา กางโสภา
4. (4.) กนกวรรณ แสงอุทัย
5. (5.) จันทิมา เค้ายวนผึ้ง
6. (6.) วรัญญา แก้วกันหา
7. (7.) อภิชญา เทียบสา
8. (9.) ณภัทร เรืองเดช
9. (10.) นันท์นภัส มูลจะคำ
10. (11.) ภัทรนันท์ มั่งคั่ง
11. (12.) พัชริดา จุลพันธ์
12. (16.) พิมพ์ชนก ประทีป ณ ถลาง
13. (18.) ชนัญญา กมลกลาง
14. (19.) อารีรัตน์ ปั่นกำจร

ผู้จัดการทีม : นายเดชา สุวลักษณ์
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นางสาววรรณา บัวแก้ว