ฝ่ายจัดการแข่งขันยืนยันรายชื่อนักกีฬาในรายการโปรชาลเลนจ์ 2019

การแข่งขันวอลเลย์บอลโปร ชาลเลนจ์ 2019 ระหว่างวันที่ 25-31 สิงหาคม 2562 ที่ตึกนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต รายการคัดเลือกทีมขึ้นสู่วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก

วอลเลย์บอลโปร ชาลเลนจ์ 2019 มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 10 ทีม แบ่งเป็นทีมชาย 6 ทีม และหญิง 4 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมด เพื่อคัดเอา 2 ทีม ทั้งชาย และหญิง เลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยแลนด์ลีกต่อไป

ประเภททีมชาย
กรุงเทพ

1. (1.) วิทยา ฮ่อไทยสงค์
2. (2.) นันทิพัฒน์ ภังคะญาณ (L)
3. (3.) ยศพล วัฒนะ
4. (4.) อภิวิชญ์ ศิลาแก้ว
5. (5.) สุทธิพงศ์ หาญสุทพธิ์
6. (7.) รัชชานนท์ ไชชลาแสง
7. (10.) เสกประทีป ขวัญขำ
8. (11.) วิสันต์ ทองลักษ์ (C)
9. (12.) สิทธิศักดิ์ จอยพุก
10. (13.) สุรเชษฐ์ สระทองหวัง
11. (14.) จักรกริช ปรีสว่าง
12. (15.) ธนพัฒน์ อยู่เย็น
13. (16.) ศรัณย์ คชสูงเนิน
14. (17.) น้ำมนต์ ปะระภา
15. (18.) มนตรี พ่วงลิบ (L)
16. (19.) มนทกานติ์ คชบริรักษ์
17. (21.) นันทวัฒน์ จั่วสันเที๊ยะ
18. (22.) เจษฏากร หนูสี

ผู้จัดการทีม นายอนุชา ศรีรุ่งเรือง
ผู้ฝึกสอน จ่าสิบเอก ศุภชัย ศรีภูมิ

เกาะกูดคาบาน่า ราชบุรี
1. (1.) เตชิษฏ์ หาญพยอม (L)
2. (2.) ประวิทย์ ระดาดาษ
3.(3.) พัฒนา ชัยชนะ
4.(4.) กิตติศักดิ์ สิงห์พรม
5. (6.) อัมรินทร์ พรมมหาราช
6. (7.) วัชเรศ ตาดี
7. (8.) พีระยุทธ เพ็ชรพูล
8. (10.) อดิกันต์ อรุณ
9. (11.) ชินพันธ์ นาชัยสิทธิ์
10. (12.) ภูวนันท์ สายกลาง (L)
11. (13.) วรวิทย์ ฤทธิชัย
12. (15.) อรรถศักดิ์ ขันทะกะพันธ์
13. (16.) ฐากร ช่วยมี
14. (17.) จิรายุทธ สิงห์กล้า
15. (19.) ไชยา บาลคำมี
16. (20.) ยุทธนา ดีรักษา (C)
17. (22.) เกียรติศักดิ์ ชะนะดี
18. (24.) ธนากร สุวรรณศรี

ผู้จัดการทีม นายกฤษณ์ ภูริเทเวศน์
ผู้ฝึกสอน นายยุทธนา เรืองกิจ

ขอนแก่น วีซี
1. (1.) อภิวัฒน์ ถิ่นทับไทย
2. (2.) บดินทร์ ศุภผลา (C)
3. (3.) อภิสิทธิ์ ละอองทอง
4. (4.) พวงเพชร พวงเงิน
5. (5.) ไมตรี สร้อยแก้ว
6. (6.) วารินทร์ ทาหนองเภา
7. (7.) ดำรงค์เกียรติ กำจร
8. (8.) นฤพล ปสังคโท
9. (9.) นพเก้า เช้าวันดี (L)
10. (10.) ธนาวัฒน์ สูงเนิน
11. (11.) ภานุพงศ์ พงษ์อารีย์
12. (12.) กฤษดิษฐ์ ข่าขันมะลี
13. (13.) ณัฐวุฒิ พรมดวง (L)
14. (14.) จีระศักดิ์ มาลัยแดง
15. (15.) ไกรสร กุคำลา
16. (16.) วีรภัทร บัวส่อง
17. (17.) แท่งทอง กุลวิเศษ
18. (18.) ธีรภัทร ไชยโอชะ

ผู้จัดการทีม นางธนิตา วิยะนัด
ผู้ฝึกสอน นายเลิศวรรธน์ ชมภูเศวตโชติ

เซนเซ วีซี
1. (2.) พงศธร แปงถายะ (L)
2. (3.) ชาญณรงค์ เปราปราโมทย์
3. (6.) อนุรักษ์ จันทร์ทองอ่อน
4. (7.) ทนงศักดิ์ ขวัญชัย
5. (8.) เฉลิมพล จินดา
6. (9.) นนทวัชร์ ตะนอพรม
7. (10.) ธนกร มูลเหลา
8. (11.) เกรียงศักดิ์ นารินทร์ (C)
9. (12.) ชาติชาย อ้วนเสมอ
10. (14.) พชรพลัฏฐ์ โพธิ์เจริญ
11. (13.) ปิยพงศ์ อาทิตย์
12. (16.) อิสรพงษ์ อุปทิ
13. (17.) เชี่ยวชาญ กาจธัญกรณ์
14. (18.) ศราวุฒิ หลำเจริญ
15. (20.) ยุทธนา ทั่งทอง
16. (22.) อนุสรณ์ วิเท่ห์ (L)

ผู้จัดการทีม นายโกเมศ ทองมาศ
ผู้ฝึกสอน นายโกเมศ ทองมาศ

ปริ้นซ์ ไฟแนนซ์
1. (1.) สิทธิชัย โพชะกะ (L)
2. (2.) มนตรี แหวนประดับ (C)
3. (3.) จักรแก้ว จูเชียร (L)
4. (4.) เดชวัฒน์ แจ้งสว่าง
5. (5.) ธรรมภัทร์ อนันตกาล
6. (6.) ณัฐภัทร พรหมมณี
7. (7.) วิสกร โขนัง
8. (9.) อมร คงบุญ
9. (10.) ธนภณ จุลเจิม
10. (11.) พิทักษ์ อู่สูงเนิน
11. (12.) อนุชัย ทองสิทธิ์
12. (14.) สุพพัต กันวิหค
13. (15.) วัฒนชัย ปานขุนรักษ์
14. (23.) กชกร พงศ์เพ็ชร์

ผู้จัดการทีม นายเกรียงกมล ฐานะ
ผู้ฝึกสอน นายเจนวิทย์ โอชาอัมพวัน

วีซี คูนแคน
1. (1.) ชญานนท์ สวัสดิภาพ (L)
2. (2.) ภานุวัตร แดงบุญเรือง (L)
3. (3.) อัครชัย แก้วลาย
4. (4.) ศุภชัย พลจารย
5. (5.) ธงชัย ปู่แสง
6. (6.) สันติ พลเวียงจันทร์
7. (7.) พงศกร จันทะดี
8. (8.) ศิริโชค คำวันดี
9. (9.) ชินนกรณ์ อินทรเพ็ชร (C)
10. (10.) ธีระพันธ์ ภูมิมิตร
11. (11.) ธนาพงศ์ พรมโสภา
12. (12.) พรชัย ซามาตย์
13. (13.) ศรรตรุจน์ ดิศแพทย์
14. (14.) เกมส์ นามพร
15. (15.) ธีระสาร จานรัมย์
16. (16.) อรรถพล สอนดี
17. (17.) นันทวัฒน์ สิงภา
18. (18.) ฤทธิชัย วงษ์ศิริ

ผู้จัดการทีม มนชญษร ใจจันทร์
ผู้ฝึกสอน Inthaphon Chagsavang

ประเภททีมหญิง
ไดมอนด์ฟู้ด วีซี

1. (1.) วิรัลยุพา อินทร์จันทร์
2. (3.) พิมพ์พิลา หมึกขุนทด
3. (6.) อรอุมา สิทธิรักษ์ (C)
4. (7.) อลิสา เส้งเสน
5. (8.) เดือนเพ็ญ อารีเหลือ (L)
6. (9.) จรัสพร บรรดาศักดิ์
7. (11.) ศศิภาพร จันทวิสูตร
8. (13.) ณัฏฐณิชา ใจแสน
9. (14.) ฉัตรสุดา นิละภา
10. (15.) มลิกา กันทอง
11. (16.) นริศรา แก้วมะ (L)
12. (17.) กุลภา เปี่ยมพงษ์สาน
13. (18.) จุรีรัตน์ แซ่อึ้ง
14. (19.) พรรณภา จันทร์พุก
15. (21.) อำพร หญ้าผา

ผู้จัดการทีม นายเดชา สุวลักษณ์
ผู้ฝึกสอน นางสาววรรณา บัวแก้ว

กรุงเทพ
1. (1.) ปุณยาพร ศรีจุลัย (L)
2. (2.) อรวรรณ อู่ยิ่ง (L)
3. (3) กุลจิรา คงมีเงิน
4. (6.) ปิยะฉัตร ปานไธสง
5. (8.) นภัสสร อัมรินทร์รัตน์
6. (9.) ชไมพร โภคา
7. (11.) ขวัญข้าว ใจบาล
8. (12.) ธิดานุช ไกรยบุตร
9. (13.) สุมาลัย ประสพสุข (C)
10. (14.) ปวีณ์นุช เรืองรัมย์
11. (15.) สิริพร สุขเสน
12. (16.) พิชญาภัค ดอกกุหลาบ
13. (17.) ณัฐฐาพร สีลาเขตร์
14. (18.) สุวรรณ์ฤทัย เด่นดวงเดือน
15. (19.) รพินท์นิภา เคหะฐานคุณานนต์
16. (20.) อัญชนา ช่างคำ
17. (22.) ธนัญวัลย์ ทองเสน

ผู้จัดการทีม นายอนุชา ศรีรุ่งเรือง
ผู้ฝึกสอน จ่าสิบเอก รักพงษ์ จันทร์เจริญ

อาร์เอสยู วีซี
1. (2.) ณัฐกานต์ เห็ดทอง  (L)
2. (3.) จิราภา สอนสุภาพ
3. (5.) จิราภรณ์ รูปสม
4. (6.) ภัทราทิพย์ แสนตระกูล
5. (7.) สมัชญา ลังบุปผา
6. (8.) รุจิษยา กันสัตรู (L)
7. (10.) กาญจนา กำเนิดบุญ
8. (11.) กาญจนา กุไธสง (C)
9. (12.) ชุติมณฑน์ สากร
10. (13.) จุฬาลักษณ์ นวลบริบูรณ์
11. (16.) สุทินา พาสังข์
12. (17.) ศิริพร ใจเด็ด
13. (20.) ปิยะรัตน์ บุดดาวงศ์ 
14. (21.) วริษา ยิ้มใย
15. (22.) ยุวลีโชคสมัย

ผู้จัดการทีม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญชัย สุขสุวรรณ์
ผู้ฝึกสอน จ่าสิบเอก สุวัฒน์ จีระพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
1. (2.) แก้วตา นรมาศ
2. (3.) ภูริชญา ศรีสร
3. (4.) ตรีรักษ์ กิดนาม
4. (5.) ฐิติกา ศรีเมือง
5. (6.) นิลุบล เดชธงไชย
6. (8.) นัทธภรณ์ ชารีพร
7. (9.) ชนินทร์พร หมื่นผัด
8. (10.) พัชชิรา พิมลพร
9. (11.) ยุพารัตน์ ฟ้อนบำเรอ (L)
10. (12.) ศริญญา เพชรวิเศษ (L)
11. (14.) จริญญา เพ็งวิชัย
12. (15.) จุฬาลักษณ์ เรียงรัตน์
13. (16.) ธิดารัตน์ จันทร์สนิท
14. (17.) วรัญญา เชื้อบัณฑิต
15. (18.) กนกพรรณ ผลมาก
16. (19.) กชกร ทรัพย์สืบ (C)
17. (21.) ถาวรีย์ จิตเจริญ
18. (22.) ณัฐธิดา ครองชื่น

ผู้จัดการทีม นายธนวัฒน์​ พรหมจินดา
ผู้ฝึกสอน นายมงคล เปี่ยมสมุทร

โปรแกรมการแข่งขันติดตามได้ที่นี่