ฝ่ายจัดการแข่งขันยืนยันรายชื่อนักกีฬาไทยแลนด์ลีก ในช่วงเลก 2 เรียบร้อยแล้ว

การแข่งขัน "ซีพี" วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ครั้งที่ 14 ฤดูกาล 2018-19 ในช่วงการแข่งขันที่ 2 (เลก 2) ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาอย่างเป็นทางการเรียบร้อย

เลกที่ 2 ยังคงมีทีมเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด 16 ทีม (ชาย 8 ทีม, หญิง 8 ทีม) ซึ่งรายชื่อนักกีฬาทั้งหมด มีดังนี้

ประเภททีมหญิง
3BB นครนนท์

1. (1.) สุจิตรา โพธิ์สม
2. (2.) มาริสา โคกสีอำนวย
3. (3.) ฑิชาญา บุญเลิศ
4. (4.) มลญวรรณ สุขวิบูลย์
5. (5.) รุจิรา อุกาสี
6. (6.) กัตติกา แก้วพิน
7. (7.) ณฤมล ขานอัน (C)
8. (8.) วาสนา สว่างศรี
9. (9.) หยง เซา เม (Yeung Sau Mei) - ฮ่องกง
10. (10.) กัญธิชา เอกปัชชา
11. (11.) ศศิภาพร จันทวิสูตร
12. (12.) พิมพิชยา ก๊กรัมย์
13. (13.) ฑิชากร บุญเลิศ
14. (14.) สินีนาฏ โพธิ์เจริญ
15. (15.) ศุภาวรรณ บุญศักดิ์เลิศ
*16. (17.) จันทนา ชาญชาติ
*17. (18.) จุฑารัตน์ มูลตรีพิลา

ผู้จัดการทีม : นางสาวปาวรวีย์ หอยสังข์
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต อินเลี้ยง

เจนเนอราลี่ สุพรีม ชลบุรี-อี.เทค
1. (1.) สุพัตรา ไพโรจน์
2. (3.) วิภาวี ศรีทอง
3. (4.) ศศิวิมล แสงปาน
4. (5.) ปลื้มจิตร์ ถินขาว
*5. (6.) เมอร์ซี โมอิม (Mercy Moim) - เคนยา
6. (7.) พัชราภรณ์ สิทธิศาสตร์
7. (8.) ฐิราวรรณ แสงอบ
*8. (9.) หวังนา (Wang Na) - จีน
9. (10.) วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ (C)
10. (11.) น้ำผึ้ง คำอาจ
11. (12.) โสรยา พรมหล้า
12. (13.) วิริยา สองเมือง
13. (14.) ภัททิยา จวงจันทร์
14. (15.) วราภรณ์ ภูมิเจริญ
15. (16.) ปริญญา พานแก้ว
16. (17.) วัชรียา นวลแจ่ม
*17. (18.) อัจฉราพร คงยศ
18. (20.) ธนัชชา สุขสด

ผู้จัดการทีม : นายธนดิศ ประสพเนตร
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นาวาอากาศโท ณัฐพนธ์ ศรีสมุทรนาค

คิง-กรุงเทพ
1. (2.) ชญานี แดงเมฆา
2. (3.) กาญจนา หูกำปัง
3. (4.) จุฬาลักษณ์ นวลบริบูรณ์
*4. (5.) กาญจนา กุไธสง
5. (6.) ชุติมณฑน์ สากร
6. (7.) สนธยา แก้วบัณฑิต
7. (8.) ณิตยา แช่มช้อย
8. (9.) อรอนงค์ ศิริสาร
9. (10.) จิราภา สอนสุภาพ
10. (11.) สิริยากรณ์ บำเพ็ญ
11. (13.) รพินท์นิภา เคหะฐานคุณานนต์
12. (14.) ปิยะฉัตร ปานไธสง
13. (15.) สิริพร สุขเสน (C)
14. (16.) วริษา ยิ้มใย
15. (17.) ณัฐฐาพร สีลาเขตร์
16. (18.) สุวรรณ์ฤทัย เด่นดวงเดือน
*17. (19.) เมษา รักการเกษตร
18. (20.) ปรียาภรณ์ พละกล้า

ผู้จัดการทีม : นายอนุชา ศรีรุ่งเรือง
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : จ่าสิบเอก สุวัฒน์ จีรพันธ์

นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี
1. (1.) ยุพา สนิทกลาง
2. (2.) ฑิฆัมพร ช้างเขียว
3. (3.) สิริมา มานะกิจ
4. (4.) อุสา ดาวเวิน
5. (5.) ปรียา หินดำ
6. (6.) อรอุมา สิทธิรักษ์ (C)
7. (7.) นกยูง เภาวะนะ
8. (8.) กฤตฆนรรจ์ ผ่านสำแดง
9. (9.) จรัสพร บรรดาศักดิ์
10. (11.) วณิชยา หล่วงทองหลาง
11. (12.) โอคุมูระ ไม (Okumura Mai) - ญี่ปุ่น
12. (13.) นุศรา ต้อมคำ
13. (14.) เยาวลักษณ์ มหาอ้น
14. (15.) มลิกา กันทอง
15. (16.) ปภารัตน์ โคตรชุม
16. (18.) วิรัลยุพา อินทร์จันทร์
17. (19.) อำพร หญ้าผา
*18. (21.) เยลิซ บาซา (Yeliz Başa) - ตุรกี

ผู้จัดการทีม : นายปรีชา ลิ้มอั่ว
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นางสาววรรณา บัวแก้ว

โอพาร์ท 369 วีซี
1. (1.) พิชญาภัค ดอกกุหลาบ
2. (2.) ธิดานุช ไกรยบุตร
*3. (4.) พัชรี แสงเมือง
4. (6.) ธาริณี ทิมแท้
5. (7.) ชนากาน วงษ์ยะปาน
6. (8.) ปิยะรัตน์ บุดดาวงศ์
7. (9.) พรรณภา จันทร์พุก
8. (10.) อรสา พินิจดวง
9. (11.) สุมาลัย ประสพสุข
10. (12.) ศศิธร พิมพา
11. (13.) สิริยากร อุปดิษฐ์
12. (14.) นาตยา ฆังคัสสะ
13. (15.) สมัชญา ลังบุบผา
14. (16.) ยุวลี โชคสมัย
15. (17.) อนิสา ยอดพินิจ
16. (18.) ประภัสสร กองอุดม
17. (19.) อริษา พรมนก (C)
18. (20.) สุทินา พาสังข์

ผู้จัดการทีม : นายรณฤทธิ์ มงคลรัตน์
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายพลวัฒน์ ตู้มณี

ควินท์ แอร์ฟอร์ซ วีซี
1. (1. ) มลิวรรณ ปราบณรงค์
2. (2.) ฐิตาภา ทองสีดี
3. (3.) สุทัตตา เชื้อวูหลิม (C)
4. (4.) วิรวรรณ สัตยานุชิต
5. (6.) ธิดารัตน์ เพ็งวิชัย
6. (7.) วนัทดา ทองหนุน
7. (8.) พิมพ์พิลา หมึกขุนทด
8. (9.) เจิญ ธิ บิ๊ก ทุย (Tran Thi Bich Thuy) - เวียดนาม
9. (10.) จิญ ธิ คัญ (Trinh Thi Khanh) - เวียดนาม
10. (11.) สุวพิชญ์ สุวรรณสิงห์
11. (12.) อนงค์พร พรหมรัด
12. (13.) ณัฏฐณิชา ใจแสน
13. (14.) สิริกร สิงห์สม
14. (15.) เดือนเพ็ญ อารีเหลือ
15. (16.) นริศรา แก้วมะ
16. (17.) นุชนาถ ทองสูงเนิน
17. (19.) ภัทราทิพย์ แสนตระกูล
18. (20.) สุนิสา กงซุย

ผู้จัดการทีม คุณศิขริน เอกะวิภาต
ผู้ฝึกสอน นาวาอากาศโท เผด็จศึก วรรณโชติ

อาร์เอสยู วีซี
1. (1.) จิราภรณ์ เพิ่มผล
2. (2.) ณัฐกานต์ เห็ดทอง
3. (3.) ภัทรวดี อัศวภูมิ
4. (4.) จิณห์นิภา พิมนาคุณ
5. (5.) ศุลักขณา พันทอง
6. (6.) กุลจิรา คงมีเงิน
7. (8. ) ลีลาวรรณ สุโคตร
8. (10.) กาญจนา กำเนิดบุญ
9. (11.) สุจิวรรณ บุญช่วย
10. (12.) กานดา ทอดสนิท
11. (13.) พรพิมล คงกระพันธ์
*12. (15.) กัญญารัตน์ ชินทะวัน
13. (16.) กาญจนา สังข์เมือง
14. (17.) ศิริพร ใจเด็ด
15. (18.) พิมผกา รัตนสิริสัมพันธ์ (C)
16. (20.) สุมาลี ยิ่งศรีสุข
17. (21.) ชไมพร โภคา
*18. (22.) กนกพร สีสังข์

ผู้จัดการทีม ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์
หัวหน้าผู้ฝึกสอน นายภัทรณัฐ ดีมา

ไทย-เดนมาร์ค ขอนแก่นสตาร์ วีซี
1. (1.) กรรณิกา สิทธิแพทย์
2. (2.) ฉัตรสุดา นิละภา
3. (3.) แก้วกัลยา กมุลทะลา 
4. (4.) ทัดดาว นึกแจ้ง
5. (6.) อุไรรัตน์ เหลาแหลม
6. (7.) กรรณิการ์ ธิปะโชติ
7. (8.) พอลลา อิลลิซานดรา (Paula Ilisandra) - บราซิล
8. (9.) คัทลีย์ ปิ่นสุวรรณ
9. (10.) พรทิพย์ แสนตรง (C)
10. (11.) ชิตพร กำลังมาก
11. (12.) ฐาปไพพรรณ ไชยศรี
12. (13.) สุรัสวดี บุญยืน
*13. (14.) ไอรดา พลดร
14. (15.) เอ็มอร พานุสิทธิ์
*15. (16.) พรพรรณ เกิดปราชญ์
16. (17.) กุลภา เปื่ยมพงษ์สานต์
17. (18.) คารีน่า เคร้าเซอ
18. (19.) หทัยรัตน์ จารัตน์

ผู้จัดการทีม นายปัญญา พลยุทธ
หัวหน้าผู้ฝึกสอน นายอภิรัฐ งามมีฤทธิ์

ประเภททีมชาย
แอร์ฟอร์ซ

1. (1.) ยุทธกาญจน์ บุญรัตน์
2. (2.) ชาญชัย จงฟุ้งกลาง
3. (3.) พลวัฒน์ นิตย์คำหาญ
4. (6.) จิระพัฒน์ บุญคำ
5. (8.) ภูสิทธิ โพธิ์นรินทร์
6. (9.) ประสิทธิ์ พิลาดวง
*7. (10.) ธีรพล จันทระเสนา
*8. (11.) พิษณุ หารคำตัน
9. (12.) อนุชิต ภักดีแก้ว
10. (13.) มาวิน มณีวงษ์
11. (14.) จักรภพ แสงสี
12. (15.) อานนท์ จายไธสง
13. (16.) กันตพัฒน์ คูณมี
14. (18.) ภัทรพงศ์ ศรีพล (C)
15. (19.) ภูวพล โสภาพล
16. (20.) กฤษฎา นิลไสว
17. (22.) โรมัน ชีรอฟ (Roman Shirov) - คีร์กีซสถาน
18. (24.) จานิตา สุรัธ (Janitha Surath) - ศรีลังกา

ผู้จัดการทีม พลอากาศตรี พิบูลย์ วรวรรณปรีชา
ผู้ฝึกสอน นาวาอากาศโท เผด็จศึก วรรณโชติ

ขอนแก่น วีซี
1. (5.) นิวัฒน์ อรศรี
2. (7.) พิพรรธ คำพาย
3. (10.) ธนายุทธ ถมหนวด
*4. (14.) จักรวาล ผาสุข
5. (15.) จิตรกร คำสุ่ย
6. (16.) อรรถพล สอนดี (C)
*7. (17.) เอกพล บุรานอก
8. (18.) ศราวุฒิ หลำเจริญ
9. (19.) สมทรง แก้วระวัง
*10. (20.) ธนาวัฒน์ สูงเนิน
*11. (21.) ศรายุทธ วิเทห์
*12. (22.) ไมตรี สร้อยแก้ว
*13. (23.) พงศธร ประสาร
*14. (24.) แท่งทอง กุลวิเศษ
*15. (25.) เกริกพงษ์ เพ็ญสุข
*16. (26.) ชลวิทย์ พรหมมา
*17. (27.) วิศิษฐพล ผาหยาด
*18. (28.) ดำรงเกียรติ กำจร

ผู้จัดการทีม นางสาวเยาวภา ราชเสนา
หัวหน้าผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐศักดิ์ บุญศิริโรจน์

นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี
1. (1.) ไกรสร ศรีทา
2. (2.) ชินกฤต พัชรกีรติ
3. (3.) วัยชัย ทัพวิเศษ (C)
4. (4.) คมสัน พูลสังข์
5. (5.) สุพพัต กันวิหค
6. (7.) ยุรนันท์ บัวแดง
*7. (8.) ดีปธี โรเมช (Deepthi Romesh) - ศรีลังกา
8. (9.) นันทวุฒิ แตงกระโทก
9. (10.) อนุชา ปิ่นสุวรรณ
10. (11.) ธนโชติ ทองด้วง
11. (14.) ธนภัทร เจริญสุข
12. (16.) จักรกฤษณ์ จันดาหัวดง
13. (17.) สราญจิต เจริญสุข
14. (18.) ดักลาส บูเอโน (Douglas Bueno) - บราซิล
15. (19.) วุฒิชัย สุขศาลา
16. (20.) รัชชานนท์ ไชชลาแสง
17. (21.) บุญญฤทธิ์ วงศ์ธร
18. (22.) กิตตินนท์ นามขุนทด

ผู้จัดการทีม นางปทุม พรรพิสุทธิ์
หัวหน้าผู้ฝึกสอน เรืออากาศตรี กิตติพงศ์ พรชาติยิ่งชีพ

เอ็นเค ฟิตเนส สมุทรสาคร
1. (1.) ไดอิจิ ยานากาวะ (Daichi Yanagawa) - ญี่ปุ่น
2. (2.) ประวิทษ์ ระดาดาษ
3. (3.) กร นันบุญ
4. (4.) ทินวัฒน์ อินทร์แก้ว
5. (5.) กิติพันธ์ ศรีมหาดไทย
6. (6.) โชติวัฒน์ ติ้วสุวรรณ
7. (8.) อมร สุริยะ
8. (9.) พลวัต แสงสีงาม
9. (10.) ธนภณ จุลเจิม
10. (12.) อนุชัย ทองสิทธิ์
*11. (13.) ชินกร อินธิดา
*12. (14.) ศรรตรุจน์ ดิศแพทย์
13. (15.) กฤษดา ศรีงาม
14. (17.) จักกฤษ เรืองพร
15. (18.) สมเกียรติ์ สมบัติ (C)
16. (21.) สันติ สมสุข
17. (22.) เจษฎากร หนูสี

ผู้จัดการทีม นายวรรษธรา ธรรมชูโต
หัวหน้าผู้ฝึกสอน จ่าสิบเอก ประเสริฐ แต่งเมือง

ราชบุรี วีซี
1. (2.) เตชิษฏ์ หาญพยอม
2. (3.) อนุรักษ์ พันธุ์รัมย์
3. (6.) ภัทรดนัย กำจัดภัย
4. (7.) วัชเรศ ตาดี
5. (8.) ชัยพิพัฒน์ บัวเกษ
6. (9.) ฐากร ช่วยมี
7. (10.) อรรณพ อรุณ
*8. (12.) พีรพรรณ สีเหลืองนอก
9. (13.) พงษ์พัฒน์ แสงอุไร
10. (15.) อรรถศักดิ์ ขันทะกะพันธ์ (C)
11. (16.) น้ำมนต์ ปะระภา
*12. (17.) ศุภชัย เทียมจันทร์ 
13. (19.) ไชยา บาลคำมี
*14. (21.) ธนทัต ทวีรัตน์
*15. (22.) เกียรติศักดิ์ ชะนะดี
*16. (23.) อัศนพรรณ จันทจร
*17. (24.) ธนากร สุวรรณศรี
*18. (25.) กฤษณะ เล็กเพ่อ

ผู้จัดการทีม นางกฤษณ์ ภูริเทเวศน์
หัวหน้าผู้ฝึกสอน นายเจริญ จันทร์เจริญใจ

ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
1. (1.) ณัฐวุฒิ ศรีบุญ
2. (2.) ประเสริฐ ปิ่นแก้ว
3. (3.) อมรเทพ คนหาญ (C)
4. (4.) อนุตร พรมจันทร์
5. (5.) วิทยา วันคอยท่า
6. (6.) เหมราช เมืองซื่อ
7. (7.) ณัฐพล กล้าหาญ
8. (8.) กิตติธัช นุวัตดี
9. (9.) ณรงค์ฤทธิ์ จันภิรมย์
10. (10.) ชัลวาลย์ จันทร์ชื่น
11. (11.) ศิวดล สันหาธรรม
12. (13.) ณัฐพล คำเบ้า
13. (14.) เกียรติศักดิ์ ขันลิวุฒิ
14. (17.) พีระภัทร พรมจารย์
15. (18.) นรา จันทร์แก้ว
16. (20.) เอกวีร์ บางศรี
*17. (21.) ขวัญชัย สอนศิริ
*18. (22.) มนตรี พรมน้อย

ผู้จัดการทีม พลอากาศตรี ฐากูร นาครทรรพ
หัวหน้าผู้ฝึกสอน พันจ่าอากาศเอก กำพล ศรีโพธิ์

วิสาขา
1. (1.) ชนาธิป จำปาเสน
2. (2.) สิทธิชัย โพชะกะ
3. (3.) จักรพงศ์ ทองกลาง
4. (4.) โรดริโก เซวีโน ดา ซิลวา (Rodrigo Seveino Da Silva) - บราซิล
5. (5.) ศุภชัย ประจง
6. (6.) ศิวพล สุวรรณศรี
7. (7.) อรรถพล บุญจวง
8. (9.) อมร คงบุญ
9. (10.) ภัทรภณ บัวพุด
*10. (11.) ศิริเทพ พัศดุ
11. (13.) คงกะพัน ทองขาว
12. (14.) กฤษฎา สมคะเน (C)
*13. (15.) ธนาธิป กุลประกอบกิจ
*14. (17.) ชุติพงษ์ ศุกรโยธิน
15. (18.) วุฒิธพร อยู่คง
16. (19.) มนตรี แหวนประดับ
17. (20.) หวูไจ้ (Wu Zhai) - จีน
18. (21.) ธรรมภัทร์ อนันตกาล

ผู้จัดการทีม Mr.Khomg Kaido
หัวหน้าผู้ฝึกสอน นายสาริน ก้านเกตุ

ไดมอนด์ฟู้ด สระบุรี วีซี
1. (1.) จิรายุ รักษาแก้ว
2. (2.) หลิว หง เจี๋ย (Liu Hung-Jie) - ไต้หวัน
3. (4.) รุ่งนิรัน แสงศรี
4. (5.) เกียรติศักดิ์ ศรีคำ
5. (6.) จักรวรรดิ์ สออนรัมย์
6. (7.) หลิว หง มิน (Liu Hong-Min) - ไต้หวัน
7. (9.) ปิยะรัฐ ตุ้นทัพไทย
8. (10.) กิตติคุณ ศรีอุทธวงศ์ (C)
9. (11.) วิสันต์ ทองลักษ์
10. (12.) ศุภกร เจนไธสง
11. (13.) ฉัตรมงคล ประเกตุแก้ว
12. (14.) จักรกริช ปรีสว่าง
13. (15.) ธนพัฒน์ อยู่เย็น
14. (16.) ธีรศักดิ์ นาคประสงค์
15. (17.) อดิพงษ์ ผลภิญโญ
16. (18.) มนตรี พ่วงลิบ
17. (19.) พิชัย ศรีสุรักษ์
18. (20.) ปรีดา ภาวะพรหม

ผู้จัดการทีม นายเดชา สุวลักษณ์
หัวหน้าผู้ฝึกสอน นายลอราช ทนทองคำ

*นักกีฬาที่ถูกเสริมเข้ามาในเลก 2

สรุปรายการเปลี่ยนแปลงนักกีฬาเลก 2